Voor behoud van bomen en biodiversiteit in Dordrecht en omgeving

Bomen zijn een voorwaarde voor een gezond leefkli­maat en een biodi­verse, duurzame, en klimaat­be­sten­dige stad. Ze maken de stad leefbaar.

De Bomen­rid­ders Dordrecht willen dat er in tien jaar 120.000 bomen bij komen in de regio, voor elke inwoner één.

Wij streven ernaar dat bomen in de stad minimaal vijftig jaar oud kunnen worden en dat het aantal oudere bomen blijft toenemen.

Een wezen­lijk aandachts­punt voor ons is verrui­ming van de biodi­ver­si­teit in de stad. Ontste­ning van tuinen en openbare ruimtes draagt hieraan bij.

Het vinden van creatieve oplos­sin­gen bij dreigende kap is voor een ieder een uitda­ging. Wij infor­me­ren, overleg­gen, advise­ren, werken samen en publi­ce­ren. En als het niet anders kan, maken we bezwaar.

Wij hebben exper­tise als het gaat om groen­be­leid en boombe­heer in deze stad, en zetten deze graag in.

Actueel

32  Nogmaals: Bomenprogramma 

32  Nogmaals: Bomen­pro­gramma  Dinsdag 12 maart heeft de Dordtse raad het Bomen­pro­gramma vastge­steld. Helaas inclu­sief de finan­ci­ële opleg­ger waardoor vanaf 2026 het rampsce­na­rio “D” werke­lijk­heid dreigt te worden. Behalve als……!   Vooraf­gaand aan de raads­ver­ga­de­ring hebben de Bomen­rid­ders, Extinc­tion Rebel­lion en de Klimaat­co­a­li­tie gedemon­streerd op het Stadhuis­plein tegen deze dreigende bezuiniging.…
Actueel

Oproep tot Protest

Beste Dordte­naar, dinsdag 12 maart om 13.30 verza­me­len ongeruste Dordtse burgers zich bij het stadhuis om te protes­te­ren tegen het voorge­no­men besluit van de gemeen­te­raad die middag om onvol­doende budget uit te trekken voor het Bomen­pro­gramma.  Dit programma regelt het onder­houd en aanplant en beleid rond Dordtse bomen de komende…
Actueel
Column 31: Bomenprogramma
Actueel
Column 30: Moerascipres
Actueel
Inspreektekst Bomenridders Dordrecht op bomenprogramma 2023–2033
Actueel
WIE DOET MET ONS MEE?
Actueel
With a Little Help from My Friends .….
Actueel
Hemelboom
Actueel
Wijkbomen gekozen en gehuldigd in drie Dordtse wijken
Actueel
Winnaars wijkboomverkiezing bekend.