Voor behoud van bomen en biodiversiteit in Dordrecht en omgeving

Bomen zijn een voorwaarde voor een gezond leefkli­maat en een biodi­verse, duurzame, en klimaat­be­sten­dige stad. Ze maken de stad leefbaar.

De Bomen­rid­ders Dordrecht willen dat er in tien jaar 120.000 bomen bij komen in de regio, voor elke inwoner één.

Wij streven ernaar dat bomen in de stad minimaal vijftig jaar oud kunnen worden en dat het aantal oudere bomen blijft toenemen.

Een wezen­lijk aandachts­punt voor ons is verrui­ming van de biodi­ver­si­teit in de stad. Ontste­ning van tuinen en openbare ruimtes draagt hieraan bij.

Het vinden van creatieve oplos­sin­gen bij dreigende kap is voor een ieder een uitda­ging. Wij infor­me­ren, overleg­gen, advise­ren, werken samen en publi­ce­ren. En als het niet anders kan, maken we bezwaar.

Wij hebben exper­tise als het gaat om groen­be­leid en boombe­heer in deze stad, en zetten deze graag in.

Actueel

Column 31: Bomenprogramma

Dinsdag 13 febru­ari is voor het eerst politiek-inhou­de­lijk gespro­ken over het concept voor een Bomen­pro­gramma voor onze stad. Lof voor de bomen alom, maar vervol­gens gingen veel monolo­gen vooral over geld: ‘integraal afwegen’, ‘er komt een finan­ci­ële krater aan’, ‘nú geen beslis­sin­gen nemen’. Dat de raad daarmee impli­ciet wèl een…
Actueel

Column 30: Moerascipres

30 Moeras­ci­pres Eind januari is een megagrote moeras­ci­pres verplaatst. De boom stond ‘in de weg’ voor de bouw van een extra vleugel voor het voorma­lige verzor­gings­huis Thure­borgh. Het is aan de inzet van de Bomen­rid­ders Dordrecht te danken dat deze zeker 60 jaar oude en 20 meter hoge moeras­ci­pres aan…
Actueel
Inspreektekst Bomenridders Dordrecht op bomenprogramma 2023–2033
Actueel
WIE DOET MET ONS MEE?
Actueel
With a Little Help from My Friends .….
Actueel
Hemelboom
Actueel
Wijkbomen gekozen en gehuldigd in drie Dordtse wijken
Actueel
Winnaars wijkboomverkiezing bekend.
Actueel
Wilg en Populier
Actueel
Binsey Poplars, by Gerard Manley Hopkins