Skip to main content

Actueel

Wijkbomen gekozen en gehuldigd in drie Dordtse wijken

Door Actueel

Op Wereld­boom­plant­dag, dit jaar 15 novem­ber, zijn de door inwoners gekozen wijkbo­men gehul­digd van Wielwijk, Stads­pol­ders en Dubbel­dam. Het is een initi­a­tief van de Bomen­rid­ders Dordrecht om tot de verkie­zing van wijkbo­men te komen. De gemeente Dordrecht onder­steunt dit initi­a­tief. Zij heeft toege­zegd dat de gekozen bomen opgeno­men worden in…

Lees verder

Winnaars wijkboomverkiezing bekend.

Door Actueel

De winnaars van de wijkboom­ver­kie­zing in Stads­pol­ders, Wielwijk en Dubbel­dam zijn bekend. Deze bomen komen op de gemeen­te­lijke bomen­lijst en mogen minstens honderd jaar blijven staan. Dat wordt binnen­kort gevierd met een feest op woens­dag 15 november. 

Lees verder

Wilg en Populier

Door Actueel

De wilg en populier zijn zeer waarde­vol voor ons milieu (biodi­ver­si­teit) en natuur­lijk oer-Hollands (en oer-Dordts). Voorma­lig boswach­ter Jacques van der Neut schreef er een mooi en infor­ma­tief artikel over .  Bron: AD De Dordte­naar, 18 oktober 2023

Lees verder

Binsey Poplars, by Gerard Manley Hopkins

Door Actueel

Binsey Poplars BY GERARD MANLEY HOPKINS   felled 1879   My aspens dear, whose airy cages quelled,   Quelled or quenched in leaves the leaping sun,   All felled, felled, are all felled;     Of a fresh and follo­wing folded rank                 Not spared, not one                 That dandled a sandalled …

Lees verder

“Red het klimaat, te beginnen in Stadspolders”

Door Actueel

Thijs Blom verwijt de gemeente toe te geven aan ‘klimaat­gekte’ door te weige­ren twee bomen in Stads­pol­ders te kappen, omdat de buurt last heeft van wortels. “Op het risico af dat ik nu de Bomen­rid­ders op mijn dak krijg…” bepleit hij kap en herplant van meer nieuwe bomen. Wij Bomenridders…

Lees verder

Afscheid van een Beuk, 30 mei 2023

Door Actueel, Algemeen

Gespro­ken column bij het AFSCHEID VAN DE BRUINE MOVIES-BEUK Vandaag nemen we afscheid van wat nu nog rest van deze meer dan 100 jaar oude bruine beuk. De boom heeft niet de kans gekre­gen van Movies-beuk DeWitt-beuk te worden. In het boekje “Langs monumen­tale bomen in Dordrecht”, uitgave van de gemeente,…

Lees verder

Participatie?

Door Actueel, Algemeen

Column 29 Parti­ci­pa­tie? Met enig opgeto­gen enthou­si­asme zijn wij Bomen­rid­ders Dordrecht ingegaan op de uitno­di­ging om mee te denken over de herin­rich­ting van de Spuibou­le­vard, zoals wij eerder hebben meege­dacht over het heront­werp van het Weizigt­park. Ook bij andere initi­a­tie­ven en projec­ten weet de gemeente Dordrecht ons inmid­dels te vinden,…

Lees verder

‘Filosoferen over bomen’ (voor kinderen).

Door Actueel

Vrien­din­nen van de bomen­rid­ders Hélène en Baukje hebben tijdens Corona­tijd voor het voorlees­feestje van stich­ting Voorle­zen dit leuke kinder filmpje gemaakt . Ook werd het prenten­boek ‘Alberts Boom’ van Jenni Desmond (digitaal) voorge­le­zen .   Het ging  erom om kinde­ren in contact te brengen met bomen.

Lees verder