Skip to main content

32 

Nogmaals: Bomen­pro­gramma 

Dinsdag 12 maart heeft de Dordtse raad het Bomen­pro­gramma vastge­steld. Helaas inclu­sief de finan­ci­ële opleg­ger waardoor vanaf 2026 het rampsce­na­rio “D” werke­lijk­heid dreigt te worden. Behalve als……! 

 Vooraf­gaand aan de raads­ver­ga­de­ring hebben de Bomen­rid­ders, Extinc­tion Rebel­lion en de Klimaat­co­a­li­tie gedemon­streerd op het Stadhuis­plein tegen deze dreigende bezui­ni­ging. 60 Mensen is voor zo’n haastig georga­ni­seerde demo midden op een werkdag best aardig. 

 Al in de commis­sie­be­spre­king van het Bomen­pro­gramma werden loftui­tin­gen aan groen (bomen in het bijzon­der) overscha­duwd door vaagpraat over geld. Bij scena­rio “D” blijft er namelijk voor het beheer van alle openbare bomen in de stad een schamele € 850.000 over, een bedrag waarvan ook het college zelf erkent dat daardoor binnen een paar jaar DE HELFT van de stads­bo­men verdwijnt. En dat in tijden van klimaat­cri­sis, hitte­stress, verlies van biodi­ver­si­teit en leefbaar­heid van zowel mens als dier. Voor het beheer is nu € 1,5 miljoen beschik­baar door een tijde­lijke verho­ging uit de Beter voor Dordt-tijd, nogmaals tijde­lijk verhoogd in het akkoord voor het huidige college. Voor de zeker 60.000 bomen in Dordrecht is dat nog steeds een schijn­tje, waarmee je zelfs de opgelo­pen achter­stan­den niet inhaalt.  

 Er komt vanaf 2026 een finan­ci­ële ramp op alle gemeen­ten af van € 3 miljard (voor heel Neder­land). Niet op inhou­de­lijke gronden, maar door veran­derde bureau­cra­ti­sche regels. Dat lijkt onze Raad alle speel­ruimte te ontne­men om voor het instand­hou­den van de bestaande bomen genoeg geld beschik­baar te stellen. Door die ramp móet je dus priori­tei­ten stellen, ten koste van andere óók belang­rijke zaken. 

 Tegen die achter­grond consta­te­ren wij Bomen­rid­ders dat de raad zijn best doet er nog iets van te maken. Maxima­lis­ti­sche pogin­gen van SP en PvdA om nu meteen veel extra geld (uitein­de­lijk € 4 miljoen) toe te wijzen strand­den meteen. Van de nood een deugd makend heeft de Partij voor de Dieren met drie inhou­de­lijke moties boomvrien­de­lijke verschui­vin­gen voor elkaar gekre­gen. De coali­tie (VVD, Groen­Links, CU/SGP en CDA) schuift de bal nog even vooruit: per motie stelt deze meerder­heid vast dat die € 1,5 miljoen ook voor 2026 de onder­grens moet zijn en “of het college dat maar even in zijn begro­ting wil regelen” (de raad regelt het dus niet zelf…..). Diezelfde coali­tie, maar dan zonder het CDA geeft het college de opdracht bij de Kader­nota 2025 (uitgangs­pun­ten voor de volgende jaarbe­gro­ting) “met voorstel­len te komen om te groeien naar struc­tu­reel niveau B”, dat wil zeggen naar € 2,5 miljoen per jaar. Ook deze motie is met nipte meerder­heid aange­no­men. 

 De verant­woor­de­lijke wethou­der vat deze moties helaas niet op als steun in de rug, maar als ongewenste opdrach­ten. Hij ontraadde dan ook bijna alle moties. Met die van zijn eigen coali­tie durfde hij dat niet, maar de onwil druipte van zijn antwoor­den af: de moties deed hij af als inspan­nings­ver­plich­ting, niet als resul­taats­ver­plich­ting. En met misplaatste argumen­ten over ontbre­kende mensen en incom­pe­ten­tie bij deskun­dige inwoners probeerde hij de voorstan­ders af te poeie­ren, geluk­kig zonder succes. Hij moet dus nu. De raad zal er bovenop moeten zitten dat het college levert. Alleen dan zijn de ergste scenario’s te voorko­men. Mag het een onsje meer zijn, wethou­der Merx? 

 Als valse noot stuurde de burge­mees­ter enkele mensen van de publieke tribune weg omdat ze een onlees­baar affiche omhoog hielden. Dat mag kenne­lijk niet in de raads­zaal. Het gaf Dirk van Burgel nog de gelegen­heid luidkeels zijn stand­punt over de klimaat­cri­sis duide­lijk te maken. Is dat al ordever­sto­ring? 

 

@johnsteegh 

@bomendordrecht