Skip to main content

Dordrecht, 8 febru­ari 2022

Geachte leden van de commis­sie Fysiek,
Dank voor de gelegen­heid iets te mogen zeggen over het bestem­mings­plan Thureborgh. 
Bij bouwplan­nen richten wij als Bomen­rid­ders ons uiter­aard op: wat staat er aan bomen en strui­ken? Komen die in gevaar door het bouwplan? En omgekeerd: zijn er kansen voor vergroe­ning? Welnu: verscho­len achter het voorma­lige verzor­gings­huis Thure­borgh staat een majes­tu­euze moeras­ci­pres. En nog een paar mooie bomen. Voor ons was het meteen glashel­der: die mogen niet weg! Maar het bouwplan rept hier met geen woord over.
Een moeras­ci­pres is een boom met ballen. Letter­lijk. De enige naald­boom waarvan de vruch­ten geen kegels zijn maar bolle­tjes. En een van de weinige naald­bo­men die in de winter zijn naalden verliest. Een boomsoort die zo maar 600 jaar kan worden! Die moeras­ci­pres moet dus blijven. Wij vragen u om de aanvra­ger — project­ont­wik­ke­laar op te dragen het bouwplan zo aan te passen dat deze icoon blijft staan. En als dat echt onmoge­lijk is zou de boom verplant moeten worden. Zo staat het ook in de recente brief “Bomen spannen de kroon” van ons, IVN, Platform Duurzaam Dordt en Stich­ting De Stad, als inbreng voor de nieuwe Bomen­vi­sie voor Dordrecht. 
Het college geeft ons in deze zienwijze-nota gelijk: onze ziens­wijze is “gegrond” zo staat er. Daar zijn we blij mee, maar daarmee is de moeras­ci­pres nog niet gered. Want het college wil onder­zoek doen naar de condi­tie van de boom en bekij­ken of verplan­ting mogelijk is. De boom is uitdruk­ke­lijk níet wegbe­stemd. Dan geldt dus wat de verant­woor­de­lijke wethou­der zegt: “nee, niet kappen, tenzij”. 

Wat ons betreft blijft de moeras­ci­pres dus staan. Maar mocht dat toch onhaal­baar zijn en verplan­ting ook niet mogelijk, dan vragen wij u de project­ont­wik­ke­laar een herplant­plicht op te leggen, binnen 200 meter en binnen twee jaar. Het gaat dan om compen­sa­tie van het kroon­vo­lume: niet één 50 jaar oude boom vervan­gen door één jonkie in de buurt. Om te bereke­nen wat een boom ‘waard’ is kan de gemeente gebruik maken van de iTree-methode. Wij verwach­ten dat dan zal blijken dat compen­sa­tie vereist dat de project­ont­wik­ke­laar op korte afstand 50 nieuwe bomen plant van ten minste tien jaar oud. 

De Bomen­rid­ders zijn er niet om bouwplan­nen tegen te houden. Wel om er voor te zorgen dat we ons natuur­lijk kapitaal verster­ken. Interen kunnen we ons door klimaat­ver­an­de­ring en biodi­ver­si­teits­ver­lies echt niet meer veroorloven! 

Tot slot. Ik verwijs uitdruk­ke­lijk naar het eerdere debacle met een moeras­ci­pres op de Sluis­weg die ook weg moest voor een heront­wik­ke­ling. Achteraf zeggen velen dat die boom helemaal niet weg had gemogen. De erger­nis over het kappen van díe moeras­ci­pres is nog niet geluwd. Wij als Bomen­rid­ders zeggen daarom: “nee, niet wéér hè!”.
Wij rekenen op uw steun.

Namens de Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht,
John Steegh, 
voorzitter