Skip to main content

Bomen als mijlpa­len in de geschie­de­nis. Een leuke en leerzame geschie­de­nis­les van Henk Mesman. 

Te lezen via de website van Dordt Centraal.

Afbeel­ding: Jan Weissen­bruch (1822–1880) Veer bij Willems­dorp aan het Hollands Diep.

 

Bomen mijlpa­len van onze geschiedenis

Kunt u zich een wereld zonder de schoon­heid van bomen voorstel­len? In het voorjaar kan ik intens genie­ten van de bloei­ende prunus in onze tuin. Een ochtend­wan­de­ling in het bos, wanneer de ochtend­ne­vel nog niet is opgetrok­ken, roept een gevoel van vredige beslo­ten­heid bij mij op. Ons emoti­o­nele leven wordt mede bepaald door bomen. Bomen worden veel ouder dan mensen, mits ze de kans krijgen. Daarom zijn het soms mijlpa­len in de wereld­ge­schie­de­nis. Wij moeten daarom ook zuinig met ons bomen­be­stand omgaan.

Slagveld bij Waterloo
Op het slagveld bij Water­loo, waar Napoleon in 1815 defini­tief versla­gen werd, stonden drie kastan­je­bo­men. De toenma­lige Franse solda­ten noemden de drie bomen de schild­wach­ten van het slagveld. Met gevoel voor drama wordt er door de heden­daagse omwonen­den gezegd, “de laatste levende stille getui­gen van dit bloed­bad”. Eén van de bomen was door ziekte zodanig aange­tast dat deze op donder­dag 11 maart 2021 is omgewaaid. 
Op dat zelfde slagveld stond op een heuvel een immens grote eik. De opper­be­vel­heb­ber van het Engelse leger veldmaar­schalk Welling­ton kon vanaf dit punt het slagveld goed overzien. Samen met zijn officie­ren gaf hij leiding aan zijn troepen. Na de veldslag is de eik gekapt en naar Engeland vervoerd. Daar is van de boom een buffet­kast gemaakt die nog steeds in het bezit is van de Britse konink­lijke familie. Het hout van de boom is gewor­den tot een monument ter nagedach­te­nis aan de glori­euze overwin­ning op Napoleon.

Wilhel­mina
Het landgoed Anneville in Ulven­hout bood in 1944 onder­dak aan konin­gin Wilhel­mina toen het zuiden van Neder­land reeds was bevrijd. In 1986 moest een deel van het landgoed plaats maken voor de aanleg van snelweg A58. Aan het begin van de oprij­laan van het landgoed Anneville stond een imposante eik. Deze boom wilde men behou­den omdat Wilhel­mina hier verbleef totdat Neder­land geheel van Duitsers was gezui­verd. Deze “troetel­boom” kwam precies in de midden­berm van de snelweg A58 te staan. Voor veel automo­bi­lis­ten is het een begroe­ting bij thuis­komst zoals voor ons Dordte­na­ren de Grote Kerk. 

Het Belgi­sche drama
In de Dordtse wijk Willems­dorp staat een meerstam­mige linde­boom, die herin­nert aan de afschei­ding van de zuide­lijke Neder­lan­den (België) in 1830. Na de neder­laag van Napoleon was de wens van de grote Europese mogend­he­den dat de Noorde­lijke- en Zuide­lijke Neder­lan­den één land zouden worden. “Het Verenigd Konink­rijk der Neder­lan­den” kwam er, met Koning Willem I van het huis van Oranje als vorst. Koning Willem I vond dat de staats­schuld van de noorde­lijke en de zuide­lijke provin­cies samen gevoegd diende te worden. De staats­schuld van de Noorde­lijke Neder­lan­den was in de 18e eeuw opgelo­pen tot 1,725 miljard gulden. De schul­den­last in de Zuide­lijke Neder­lan­den bedroeg minder dan 50 miljoen gulden. Dit samen­voe­gen van beide staats­schul­den riep het ongenoe­gen op van onze zuider­bu­ren. Zij moesten immers meebe­ta­len aan de Noord-Neder­landse staats­schuld! Op 25 augus­tus 1830 sloeg de vlam in de pan. In Brussel werd de opera “De Stomme van Portici” opgevoerd. Hierin bezong men de vrijheids­strijd van de burgers van Portici tegen de Spaanse overheer­sing. De burgers van Brussel voelden zich ook onder­drukt, maar dan door de Neder­lan­ders. De opera was voor hen een aanlei­ding om in opstand te komen.

Anna en prins Willem
De oudste zoon van Koning Willem I, prins Willem, was als officier gelegerd ten noorden van Brussel. De opstan­de­lin­gen vroegen op 1 septem­ber 1830 aan prins Willem, om bij zijn vader te bemid­de­len over een admini­stra­tieve schei­ding tussen Noord en Zuid. Koning Willem I weigerde dit verzoek. De onlus­ten namen verder toe en een maand later op 4 oktober 1830 verklaar­den de Belgen zich onafhan­ke­lijk. Koning Willem I was niet erg enthou­si­ast over de diplo­ma­tie van zijn zoon en riep hem terug naar Holland, om zich te verant­woor­den. Op 25 Oktober 1830 reisde prins Willem langs de toen gebrui­ke­lijke zuid-noord route: Antwer­pen, Schelde, Zeeuwse wateren, bij Moerdijk overva­ren naar Willems­dorp en dan verder naar het noorden via de Rijks­straat­weg. Prins Willem nam zijn intrek in een plaat­se­lijk logement in Willems­dorp genaamd “De Posther­berg” in afwach­ting van de orders van zijn vader. Zijn echtge­note Anna Paulowna reisde van uit den Haag met hun twee oudste zonen naar Willems­dorp waar zij gezamen­lijk een aantal dagen verble­ven. Het echtpaar voelde zich in Willems­dorp op hun gemak. Anna Paulowna zou later in haar memoi­res vermel­den “liever in een hutje met mijn Willem dan het aanvaar­den van ontering”. Naast het logement “De Posther­berg” groei­den in de 19de eeuw drie linde­bo­men langs de Kil. Waarschijn­lijk hebben Willem en Anna onder deze linde­bo­men gespro­ken over Willems mislukte optre­den in Brussel. Eén van die bomen staat er nu nog ondanks een voltref­fer in de tweede wereld­oor­log. Stron­ken kunnen honder­den jaren blijven leven. Vanuit deze boomstronk zijn uitlo­pers gaan groeien. Nu, 76 jaar later, staat er een meerstam­mige linde­boom van maar liefst 12 meter hoog, als stille getuige van het persoon­lijke drama van Willem en Anna.