Skip to main content

Dinsdag 13 febru­ari is voor het eerst politiek-inhou­de­lijk gespro­ken over het concept voor een Bomen­pro­gramma voor onze stad. Lof voor de bomen alom, maar vervol­gens gingen veel monolo­gen vooral over geld: ‘integraal afwegen’, ‘er komt een finan­ci­ële krater aan’, ‘nú geen beslis­sin­gen nemen’. Dat de raad daarmee impli­ciet wèl een beslis­sing neemt, namelijk dat beheer en onder­houd van het publieke bomen­be­stand vanaf 2026 sluipen­der­wijs naar de ratsmo­dee gaat, daar willen nogal wat fracties niet aan. Of: ‘dat moet de volgende raad maar oplos­sen’.  

 Is het dan zo beroerd en gaat het dan echt mis als de raad over het programma en de finan­cie­ring daarvan een besluit neemt? Nee, zo ver is het geluk­kig nog niet. Naarmate de bespre­king vorderde werd duide­lijk, dat niks doen en dus vanaf 2026 terug­val­len op een rompbud­get, geen optie is. Maar ja, op commis­sie­ni­veau wordt niet met budget­ten gescho­ven, zelfs niet binnen het eigen groen­pro­gramma. Dat betekent dat de komende weken tot de raads­ver­ga­de­ring achter de scher­men gepoogd moet worden die groene k®ater te voorko­men. Een paar ideetjes vanuit de Bomen­rid­ders, deels al 26 januari door ons ingebracht: 

  • Bezui­nig in het groen­be­heer zelf. Ter plekke werd al geopperd minder aan maaien en wieden te doen. Tegen­ar­gu­ment was, dat inwoners dat niet accep­te­ren. Maar wat is belang­rij­ker: meer biodi­ver­si­teit door minder inten­sief beheer, of een aange­harkte stad? Vanwege klimaat­ver­an­de­ring zal de raad toch leider­schap moeten tonen en duide­lijk maken dat het beheer anders moet. Om meer schaduw te kunnen krijgen tegen hitte­stress, om de stad te ‘rewil­den’ ten gunste van planten en dieren, om de leefbaar­heid overeind te houden. Anders, zo werd ook al gecon­sta­teerd, komen de kosten bijvoor­beeld via gezond­heids­schade als een boeme­rang terug; 
  • Erken dat de kost voor de baat uitgaat. Gezond­heid noemde ik al. En als de stads­bo­men meer ruimte krijgt blijven ze gezon­der en vergen dus minder onder­houd — mits ze niet uit armoede gekapt moeten worden;  
  • Als noodmaat­re­gel, ook ter plekke geopperd: regel vanuit de overschot­ten op de jaarre­ke­nin­gen voor enkele jaren inciden­teel aanvul­lend geld. Dat kan ook door inciden­teel projec­ten­geld voor enkele jaren het beheer­bud­get te laten aanvul­len en dus die projec­ten te verso­be­ren. Dan maar een lintje minder te knippen. 

 Er zijn vast nog meer ideeën. Maar in onze ogen kaatst het college in antwoord op de worste­lende vragen vanuit de commis­sie de bal te makke­lijk naar de raad. Die moet het tekort­schie­ten van het college (wel een ambiti­eus Bomen­pro­gramma presen­te­ren, maar dat niet finan­ci­eel verta­len) met moties en amende­men­ten corri­ge­ren, nu of bij de Kader­nota later dit voorjaar.  

 We gaan het zien op 5 maart 2024. De bomen verdie­nen het met hun alom erkende en onbaat­zuch­tige bijdrage aan een leefbaar Dordrecht. 

John Steegh

 

Bomen­rid­ders op de publieke tribune bij de raadsscommissie.