Skip to main content

COLUMN 21

Als binnen­stads­be­wo­ner moet je een goede reden hebben om naar Sterren­burg I te gaan: een woonwijk uit de jaren ’60 met weinig anders dan wonin­gen. Er zijn wel resten te vinden van het landschap voordat het een woonwijk werd, zoals het heren­huis op de plek van de buiten­plaats Zuidwijk, een woning aan de Marslaan uit 1940 en enkele populierenrijen. 

Een oudere nieuw­bouw­wijk heeft daarnaast vaak flinke volwas­sen bomen, vaak geplant in de bouwtijd. Zo ook een forse Japanse linde (Tilia Japon­ica) aan de Mercu­ri­u­s­laan die naar verluidt een geschenk was van de eerste inwoners aan de buurt. De linde stond in de ‘achter­tuin’ van de voorma­lige boerde­rij Willems­hoeve. Deze hoeve is in 2019 na lang soubat­ten tussen eigenaar-project­ont­wik­ke­laar en gemeente gesloopt. Sinds­dien is de kavel leeg. De linde staat er eenzaam, maar indruk­wek­kend groot.

De ontwik­ke­laar wil er een appar­te­men­ten­com­plex neerzet­ten, tiental­len wonin­gen. Daarvoor moet de linde wijken, niet door te kappen, maar te verplaat­sen, naar het speel­tuin­tje ernaast. Volgens de Bomen­ver­or­de­ning is bij beschermde bomen ook voor verplaat­sen vergun­ning nodig. Niet alleen voor het verplaat­sen zelf, maar ook voor alle voorbe­rei­dings­han­de­lin­gen, zoals het aanbren­gen van een ‘kist’ om later de boom weg te kunnen tillen. 

De ontwik­ke­laar heeft die ‘kist’ zonder vergun­ning laten aanbren­gen. Bezwaar daarte­gen van omwonen­den en de Bomen­rid­ders heeft de gemeente en ook de bezwaar­com­mis­sie voorlo­pig niet in behan­de­ling willen nemen, want “de kist zit er toch al”. De proce­dure is aange­hou­den in afwach­ting van een goedge­keurd bouwplan voor de kavel, zodat dan duide­lijk is of de linde kan blijven of verplaatst moet worden. 

Welnu: die proce­dure hoeft niet meer. De linde is dood. Zie de foto van 18 mei jl.

Nog vorig jaar hebben wij samen met omwonen­den bij de gemeente navraag gedaan: gaat het wel goed met de linde? We hoefden ons echter nergens zorgen om te maken, een te verplan­ten boom ziet er door zo’n kist altijd wat minder uit, maar de ontwik­ke­laar had een gerenom­meerde boomspe­ci­a­list in de arm genomen die goed voor de linde zou zorgen, onder andere door genoeg water te geven. 

Dit is op zijn minst doodslag door verwaar­lo­zing. De linde kan nu zonder bezwaar gekapt worden. Wij gaan aangifte doen tegen de ontwik­ke­laar bij de handha­vings­af­de­ling van de Omgevings­dienst wegens overtre­ding van de Bomen­ver­or­de­ning en we hopen dat in de gemeen­te­raad vragen worden gesteld over deze verwaar­lo­zing, deze ecocide als ik het harder formuleer. 

Wat nu? De boom is niet meer te redden. De ontwik­ke­laar heeft nog meer vrijheid om het maximale uit de bouwka­vel te halen. De ontwik­ke­laar bespaart kosten van verplaat­sing. Ik vrees dat zelfs als de Omgevings­dienst de moed heeft een boete op te leggen wegens de illegale kap dit de ontwik­ke­laar minder kost dan het door de niet meer nodige verplaat­sing uitge­spaarde bedrag, een premie op wange­drag. Zou de gemeente het aandur­ven de ontwik­ke­laar een herplant­plicht van een fatsoen­lijke Japanse linde op te leggen op exact de plek waar het karkas nu staat? 

@johnsteegh