Skip to main content

23 januari 2024 

Geachte leden van de raad, 

Dank voor het geven van de gelegen­heid ons licht te laten schij­nen op het concept-Bomen­pro­gramma.  

Het programma zit inhou­de­lijk prima in elkaar. Het omhelst als uitgangs­punt: “nee, niet kappen, tenzij”, voor ons een lovens­waar­dig en nastre­vens­waar­dig begin. Wij zijn wel zeer benieuwd naar de beant­woor­ding van de door het Platform Duurzaam Dordrecht mede namens ons gestelde vragen. Daar willen wij graag een spoed­pro­ce­dure in de APV aan toege­voegd zien waarmee om welke reden ook ineens bedreigde bomen op de Bomen­lijst kunnen worden opgeno­men. Juridisch een kleinig­heid, maar alleen door u te regelen. 

Maar dan. Naast het programma zelf heeft u een opleg­ger ontvan­gen met de keuzes van het college, met name de finan­ci­ële keuzes. Met hangen en wurgen volgt op de verge­zich­ten van een prach­tig programma: ‘houwen wat we hebben’ tot en met 2025. Daarna wordt het schraal­hans keuken­mees­ter: 2024 en 2025 scena­rio C, daarna scena­rio D.  

 Wij weten van de finan­ci­ële krater die op de gemeen­ten afkomt door bureau­cra­ti­sche bezui­ni­gin­gen op het Gemeen­te­fonds, met nog een extra hobbel in 2026. Die korting dreigt nu oneven­re­dig zwaar terecht te komen bij taken zoals groen­be­heer en bomen­be­leid. We zien ook dat het college er niet voor kiest 2026 te overbrug­gen met handha­ving van scena­rio C. Kenne­lijk is het colle­ge­ak­koord niet meer relevant voor uw laatste begro­ting? Dat is een keuze. Maar wel ten koste van groen en bomen. U bent toch geen uitvoe­rings­lo­ket van de Rijks­over­heid? 

 Want: als Dordrecht niet meer in staat is zijn bestand aan groen en bomen te beheren en te onder­hou­den kunt u uw klimaat­be­leid wel op uw buik schrij­ven. Voeg daar de econo­mi­sche impuls van een groene leefom­ge­ving aan toe: huizen in een boomloze omgeving zijn aanwijs­baar minder waard dan waar wel leven­dig en goed onder­hou­den groen staat. Groten­deels openbaar groen, te beheren en te onder­hou­den door de gemeente. Daar is geld voor nodig. Met scena­rio C laten we hooguit de bestaande achter­stand niet nog verder oplopen. Met D zullen we massaal juist oudere bomen moeten gaan kappen. Wij doen daarom een dringend beroep op u te kiezen voor een hoger scena­rio en dat door het college afdoende in de begro­ting van volgend jaar te laten verta­len. Zo maakt u het verschil! 

 Kan de finan­ci­ële groene krater ook met andere ingre­pen verkleind worden? Een paar sugges­ties waarvan we hopen dat u die samen met scena­rio A+, A of desnoods B aan het college als huiswerk mee geeft: 

  • Waarom komt het opkro­nen van bomen langs wegen ten laste van het groen­be­heer, terwijl het een eis is vanuit verkeers­vei­lig­heid?  
  • Waarom komt bestrij­ding van de eiken­pro­ces­sie­rups ten laste van het groen­be­heer, terwijl het een eis is vanuit volks­ge­zond­heid? Bomen hebben geen last van die beest­jes. 
  • Waarom komt “onkruid”bestrijding ten laste van het groen­be­heer, terwijl het om het in stand houden van de bestra­ting gaat? De biodi­ver­si­teit zou alleen maar gediend zijn bij minder wegbran­den en het scheelt CO2. 
  • Waarom volgt de gemeente niet de beleids­lijn die wij bij Stedin gedaan hebben gekre­gen: verso­ber het onder­houd, in hun geval rond de elektri­ci­teits­huis­jes, zodat niet ieder jaar opnieuw al het groen er omheen wordt wegge­maaid. Minder kosten, meer biodi­ver­si­teit, vogel­pa­ra­dijs­jes worden het! Meer bomen, minder gras: “Rewil­ding” als bezui­ni­ging! 
  • Waarom betaalt groen­be­heer mee aan het afknij­pen van bomen door bestra­ting van boomspie­gels? Geef die boomspie­gels aan inwoners in beheer, velen zullen dat met enthou­si­asme doen en met meer conti­nu­ï­teit dan de gemeente kan garan­de­ren. 
  • Het Stads­park XXL is een mooie ontwik­ke­ling voor de stad. Maar het past niet als hier tiental­len miljoe­nen aan besteed worden en er tegelijk geen geld is voor beheer en onder­houd van het groen in de stad. Het zou dan neerko­men op een inves­te­ring in extra infra­struc­tuur, maar tegelijk accep­te­ren dat het groen in onze stad teloor gaat. Reser­veer bijvoor­beeld voorlo­pig de helft van het inves­te­rings­be­drag voor het Stads­park voor de meerja­rige finan­cie­ring van fatsoen­lijk groen­be­heer in de hele stad. En ja, dat ‘mag niet’ volgens boekhoud­re­gels, maar daar gaat ú over. Nood breekt wet, een sluitende begro­ting is vanaf ‘26 sowieso onmoge­lijk. 

 Bij beheer en onder­houd van groen en bomen zijn de te knippen lintjes schaars. Maar nu al verdie­nen de bomen in onze stad iedere dag een lintje voor de levens­vreugde, de schonere lucht, de koelte, de water­ber­ging die we er voor bijna niets aan overhou­den. En dan hebben we het nog niet eens over de klimaat­ver­an­de­ring, dus straks nog meer dan nu. Aan u de keuze waar u tot de volgende verkie­zin­gen de échte priori­tei­ten legt. Alleen dan mag Dordrecht wat ons betreft ‘World City of Trees’ blijven, anders niet. 

 John Steegh 

Voorzit­ter Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht 

Zie: Bomen­pro­gramma (Concept)