Skip to main content

Dordrecht, 6 septem­ber 2022 

Geachte raads­le­den, 

U spreekt vandaag opnieuw over de herin­rich­ting van het Weizigt­park. Het plan daarvoor is een jaar geleden door uw raad unaniem aanvaard. U krijgt nog twee petities overhan­digd. Die roepen op tot, ik citeer: “het zoveel mogelijk beper­ken van de kap en het inbren­gen van zo min mogelijk asfalt en beton” in het park.  

Wij Bomen­rid­ders Dordrecht zijn pas betrok­ken geraakt bij de herin­rich­ting van het park in febru­ari van dít jaar. We hebben gekeken of het ook met minder kap kon, door een andere ontslui­ting te beden­ken voor de Kinder­boer­de­rij en de calami­tei­ten­in­gang van het station. Dat leverde helaas geen bespa­ring op voor het aantal te kappen bomen. We hebben daarom op dat moment geen bezwaar gemaakt tegen de kapver­gun­ning. Overi­gens heeft níemand bezwaar gemaakt.  

Wij Bomen­rid­ders vinden dat “iedere gekapte boom er één teveel” is. Daarom hebben we recent concrete voorstel­len gedaan om alsnog extra bomen te ontzien. Als die voorstel­len worden overge­no­men leidt dat tot het niet kappen van ongeveer 30 van de vergunde 117 bomen. Met name bomen die gekapt zouden worden voor zicht­lij­nen kunnen volgens ons blijven staan. Wij dringen er bij u op aan het college te vragen inder­daad van de vergun­ning voor die 30 bomen af te zien.  

Tegelijk zijn wij Bomen­rid­ders er van overtuigd geraakt dat het plan zoals door uw raad vastge­steld een aanvaard­baar plan is, mits die 30 bomen mogen blijven staan:  

  • Veel bomen zijn er slecht aan toe door de diepe ligging van het park en de slechte afwate­ring, maar ook door slecht onder­houd. Toch verwach­ten wij dat het kroon­vo­lume van alle bomen in het park binnen tien jaar hetzelfde niveau bereikt als nu. Met 145 nieuwe bomen en klimaat­be­sten­di­ger, duurza­mer en minder gevoe­lig voor ziektes. Mits de gemeente het park van nu af aan wèl goed onder­houdt; 
  • binnen diezelfde tijd zal de biodi­ver­si­teit sterk toene­men, door boomstron­ken te laten staan en mits er een scala aan bomen en strui­ken wordt geplant; 
  • door iets aan sociale veilig­heid te doen wordt het park echt geen kale bende. Dat hangt af van wat je er voor in de plaats zet. Dus mits zo biodi­vers mogelijk en dat kan ook; 
  • het plan creëert de voorwaar­den voor prach­tige vrijstaande monumen­tale bomen; 
  • door het smaller houden van het fiets/voetpad tussen Maurits­weg en Krispijns­e­tun­nel, bijvoor­beeld tot 5 meter in plaats van 6 meter kan dat nog eens 5 extra bomen sparen. 

Vanwaar al die commo­tie de laatste weken? Waar is het mis gegaan? Misschien is er formeel wel genoeg gecom­mu­ni­ceerd, maar was het een basale commu­ni­ca­tie­fout één bord te plaat­sen met een ‘artist impres­sion’ die velen op het verkeerde been zet. Vervol­gens zijn bomen van rode nummers voorzien zonder nadere toelich­ting. Misschien was het verzet ook zonder deze blunders net zo groot geweest. Dat doet echter niets af aan wat in onze ogen uitein­de­lijk een aanvaard­baar plan is. 

Voorwaarde is wel, dat u de organi­sa­tie in staat stelt het park goed te onder­hou­den. Enkele maanden geleden zaten we hier ook om te spreken over wat de gemeente minimaal moet reser­ve­ren voor goed groen­on­der­houd. Daarbij bleek dat het met de bestaande budget­ten totaal onmoge­lijk is het publieke groen fatsoen­lijk te onder­hou­den. Hier ligt voor u als raad een grote taak: zeker stellen dàt er genoeg geld is. Wij rekenen op u! 

Wij Bomen­rid­ders gaan niemand verwij­ten dat ie te laat is met bezwa­ren. Over het plan kun je nog steeds van mening verschil­len. Maar tegelijk zien wij een uitein­de­lijk toekomst­be­sten­dig plan. Met de aanpas­sing van het niet kappen van die 30+ bomen zou u ons inziens recht doen aan de vraag van de petities: “zo min mogelijk kappen”. Daarbij gaan wij het college houden aan de toezeg­ging 145 nieuwe bomen te planten, ook grotere. We beplei­ten daarbij een zorgplan voor de nieuwe aanplant, te delen met de omgeving. Deze gortdroge zomer heeft laten zien dat nieuwe aanplant meer aandacht en vooral water nodig heeft. Dat moet ook in het park gebeu­ren. Bepleit u dat ook bij het college? 

Dank u voor uw aandacht. 

 

 

Namens Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht, 

 

John Steegh