Skip to main content

“We moeten veran­de­ren. Wij moeten in harmo­nie met de natuur leren leven, ons zelf beschou­wen als een onder­deel daarvan, haar niet probe­ren te overheer­sen en met ijzeren hand te dwingen. Ons voort­be­staan is ervan afhan­ke­lijk, en dat van die bonte levens­stoet waarmee we de aarde delen”.

Uit: Dave Goulson: Stille aarde, uitgave Atlas Contact (2021)

Als dit citaat u aanspreekt dan zal het Jaarver­slag 2022 van de Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht u zeker ook aanspre­ken. Het betreft ons eerste Jaarver­slag waarin we op basis van onze visie op klimaat, biodi­ver­si­teit en meer speci­fiek de bomen verslag doen van onze activi­tei­ten, succes­sen en tegen­val­lers. Daarnaast  beschrij­ven wij onze werkwijze, onze ervarin­gen én onze plannen voor de toekomst. Wellicht maakt dit verslag u enthou­si­ast om samen met ons met open vizier de strijd aan te gaan, voor meer bomen, voor behoud van gezonde bomen en voor het via vergroe­ning besten­di­ger en biodi­ver­ser maken van onze stad: wij verwel­ko­men graag nieuwe enthou­si­aste collega-Bomen­rid­ders, want er is veel te doen. Durft u het aan? Dan meld uzelf aan!

Willi­brord Weijmar Schultz

Secre­ta­ris Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht

(Klik door om het jaarver­slag te lezen.)

Jaarver­slag Bomen­rid­ders Dordrecht 2022.docx


Bomen­rid­der John overhan­digd een print van ons Jaarver­slag aan wethou­der Merx .