Skip to main content

Ik ben medeop­rich­ter van de Bomen­rid­ders Dordrecht. Gesticht vanuit een diepe zorg om de klimaat-en biodi­ver­si­teits­cri­sis en de manier waarop de Dordtse politiek en bewoners met deze crisis­sen en heel concreet met bomen omgaan.

BRD hebben een 10 punten plan. We willen 120.000 bomen erbij, voor elke inwoner van Dordrecht een boom! Zwitserse weten­schap­pers stelden dat er op korte termijn miljar­den bomen bij geplant moeten worden om ons leefmi­lieu te redden. Het IPCC, het hoogste klimaat­or­gaan van de VN, heeft soort­ge­lijke opvat­tin­gen verwoord.

Het antwoord van de Dordtse politiek daarop was absolute stilte. Wel bedacht men, we bestaan 800 jaar en we gaan 800 bomen aan de Dordte­na­ren schen­ken. Zo gaan we de komende 800 jaar echt niet halen. De PvdA wil een boom erbij voor elke Dordtse baby. De VVD kwam bij de laatste gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen met de slogan. We willen gezel­lig groen! Dan ben je echt niet goed bij je hoofd!
De gemeen­te­raad is zwak en zelfs niet in staat om ervoor te zorgen dat er nieuwe bomen terug­ko­men voor de 11 ten onrechte gekapte bomen bij Koets­huis Weizigt. Nota bene daar waar het Duurzaam­heids­cen­trum is geves­tigd. Het college wil een stede­lijke uitstra­ling voor een Koets­huis van een landgoed uit de 18e eeuw. Dan heb je het echt nog niet begrepen.

Er is een totale ontken­ning van het probleem waar we in zitten, een volsla­gen gebrek aan echte ambitie. Strate­gi­sche onbewust­heid viert hoogtij. Als je veinst niets te weten, hoef je ook niets te doen.
Johan Cruyff zei: je ziet het pas als je het ziet. Maar we willen het niet zien. Het is te groot. We stemmen massaal op de BBB en andere partijen die het probleem ontkennen.
Eigen­lijk zijn we suïci­daal bezig. Het beperkte denkver­mo­gen van de mens schiet tekort. Voor moeder Aarde is dat misschien wel heel fijn op de langere termijn. Voor onze kinde­ren en klein­kin­de­ren absoluut niet.

Wat is biodi­ver­si­teit eigen­lijk? Het is misschien een wat lastig begrip, net zoals stikstof en CO2 dat zijn. Biodi­ver­si­teit is al het leven dat zich op aarde heeft verspreid: dieren, planten, schim­mels, mensen, micro-organismen.
Al die soorten leven samen in een ecosys­teem en hebben daarin een evenwicht nodig. Dat evenwicht is door de mens ernstig uit balans geraakt.
In Neder­land leven 25.000 soorten dieren, 20.000 ervan zijn insec­ten. Een 10.000 planten, waarvan de meesten schim­mels en padden­stoe­len zijn. Er zijn 500 soorten zoogdie­ren en 300 vogelsoorten.
Biodi­ver­si­teits­cri­sis is vooral een insec­ten­cri­sis. Maar omdat het één ecosys­teem is, waarin alles met elkaar samen­hangt om een sterk weerbaar systeem te behou­den, is alles in gevaar. Het gaat niet alleen over de wolf of de bever. Het gaat over de tuin, het bos, de heide, de weilan­den, de sloten. En de stad. Het gaat over alles samen.
BRD willen een stede­lijk meldpunt biodi­ver­si­teit waar burgers kunnen melden waar zij de biodi­ver­si­teit bedreigd zien of waar ze ideeën inbren­gen om de biodi­ver­si­teit te bevor­de­ren. Een gemeen­te­lijk meldpunt met budget, deskun­dig­heid en reken­schap gevend voor hun beslissingen.
Er zijn wel ook interes­sante plannen en bewegin­gen vanuit de gemeente om langzaam­aan te vergroe­nen. Het mag echter vooral niet schuren met wat de burger wil. De plannen zijn veelal uitge­dacht in de ambte­na­rij en door ingehuurde projectbureaus.
De Bomen­rid­ders willen een aanpak waarbij straat voor straat samen met de bewoners een vergroe­nings­plan wordt bedacht en uitge­voerd. En die vergroe­ning moet substan­ti­eel zijn. Geen vergroe­ning is geen toelaat­bare optie De urgen­tie moet leidend zijn.
De gemeente moet écht vergroe­nen. Op het Zwarte Koor staan 800 identieke struik­jes waar geen insect blij van wordt. Ook geen mens trouwens. Dezelfde struik­jes zijn vorig jaar geplaatst aan de Riedijks­ha­ven en op de Noorden­dijk. Cosme­tisch groen. Op de Staart staan nu ook weer de narcis­sen in bloei. Heel gezel­lig, maar geen bij die er voedsel in vindt.
Er mogen geen planten of bomen meer geplant worden die niet aantoon­baar bijdra­gen aan de biodi­ver­si­teit in onze stad! 

De gemeente zegt dat moeilijk te vinden. Het is helemaal niet moeilijk, het is geen hogere wiskunde. Doe het gelijk goed. We hebben geen tijd meer. Dat de gemeen­te­raad op Noord-Koreaanse wijze collec­tief instemt met een onder­zoek om het Boomer­beeld Hanneke in een stuk ongerept Wantij water te plaat­sen is daarin ook tekenend. Dat ding vergt een beton­nen sokkel van 10 bij 10 meter. Strate­gi­sche onwetend­heid. Biodi­ver­si­teit doet er dan even niet toe. Over smaak valt te twisten, maar als je dat beeld als stad perse wil, zet het dan in Sterren­burg 3, hebben ze daar ook wat.
De BRD willen dat de klimaat­nood­toe­stand wordt uitge­roe­pen door de gemeen­te­raad en het college. Als een bepalend denk- en hande­lings­ka­der voor de stad en haar toekomst. 
Ze voelen er echter niets voor. Ons huis staat in brand en we blijven maar leute­ren over de kleur van het tuinhekje. De olifant in de kamer wordt conse­quent niet benoemd. Strate­gisch onwetend­heid veinzend.
Maar het is wel nodig, want het is de eerste verant­woor­de­lijk­heid van de politiek om de burger hierin mee te nemen. En om de burger te bescher­men tegen naderend onheil. Die burger die blijk­baar nog steeds denkt: “als de politiek het niet doet, hoef ik het ook niet”. Ik heb de afgelo­pen week zeker 5 mensen ontmoet uit mijn kennis­sen- en vrien­den­kring die me ietwat beschroomd meldden binnen­kort het vlieg­tuig te pakken naar wat verder gelegen vakan­tie­oor­den. Met sommi­gen had ik zelfs nog meege­lo­pen in klimaat-demon­stra­ties. Strate­gi­sche onwetend­heid. Ik houd van dieren, van huppe­lende koeien in de wei, maar ik vreet ze wel op.

Probleem is ook dat wij heel kort van geheu­gen zijn, we weten niet eens meer hoe rijk onze natuur was en kan zijn. Dat heet het shifting baseline syndrome. De tijden van voor de ruilver­ka­ve­ling met kronke­lige zandpa­den, houtwal­len, heggen en hagen, gemaks­bos­jes en heel veel verschil­lende planten en weide­vo­gels. De heldere sloten gevuld met kikker­dril en ander water­le­ven. Ik zag toeris­ten in Fries­land opgewon­den fietsen door een landschap met onafzien­baar industri­eel koeien­raai­gras, de stront­lucht van de bio-industrie opsnui­vend, denkend dat dit natuur is. Of dat we denken dat betegelde tuinen met een paar bloem­bak­ken natuur is.

We hebben nieuwe gedach­ten nodig, nieuwe denkra­men. Andere perspec­tie­ven. Het oude vooruit­gangs­den­ken heeft ons in deze crisis gebracht en gaat ons niet redden. De mens heeft zich als apensoort losge­maakt van het ecosys­teem en zich erboven geplaatst als beheer­der en heerser. We putten het uit en vernie­ti­gen het. En dat zal ons vernietigen.
Nieuw denken, een mogelijk voorbeeld. Bomen zijn van ons allemaal. Geen privé­be­zit. Ze zijn een collec­tief bezit. Een kapver­gun­ning is eigen­lijk een nutte­loos, bureau­cra­tisch begrip. Als je een boom wilt omhak­ken, dan moet je de echte schade vergoe­den. Elke boom in Neder­land moet een prijs­kaartje krijgen waarin haar ecolo­gi­sche, visuele en histo­ri­sche waarde is opgeno­men. Die prijs­stel­ling moet progres­sief zijn. Bijvoor­beeld €25.000 voor een honderd jaar oude eik. Het kapfonds moet zoveel opleve­ren, dat het bomen­be­stand in Dordrecht en Neder­land fors toeneemt. En dat we inzien wat de echte waarde van bomen is, hoe waarde­vol ze zijn. Het is een nader te onder­zoe­ken gedachte, geen mening van de Bomen­rid­ders Dordrecht voor de duide­lijk­heid. Maar het gaat om andere, mogelijk werkbare perspec­tie­ven en werkelijkheden.
We zijn bezig onszelf als soort megaveel ellende te bezor­gen. Het is niet radicaal om daar tegenin te gaan, het is juist radicaal de urgen­tie te ontken­nen en te weinig te doen.
Ik wil jullie dan ook nog uitno­di­gen om op zater­dag 27 mei de trein te pakken en Extinc­tion Rebel­lion te onder­steu­nen met het blokke­ren van de A12 i.p.v. thuis te gaan zitten moppe­ren dat dat dat toch wel heel erg ver gaat. Dank voor jullie aandacht.

Dirk van Burgel