Skip to main content

Geacht college & leden van de gemeenteraad,

Met verbijs­te­ring en veront­waar­di­ging hebben wij gezien dat er bij het Koets­huis van Duurzaam­heids­cen­trum Weizigt 10 peren­lei­bo­men en 1 ander­soor­tige boom zijn omgezaagd.

Redenen hiervoor zouden zijn, “dat het Koets­huis een stede­lijke uitstra­ling moet krijgen en dat alle ingan­gen van het Weizigt­park diezelfde stede­lijke uitstra­ling moeten hebben”.

Dit niveau van argumen­ta­tie om 11 gezonde bomen om te zagen, is meer dan diep bedroe­vend te noemen.

Het Koets­huis, bouwjaar 1886, ligt histo­risch gezien aan de rand van een polder. Het gebouw, onder­deel van landgoed Weizigt (1771), ‑en inder­daad lees: zicht op de weide- behoeft helemaal geen stede­lijke uitstra­ling en heeft die ook nimmer gehad.

Het Koets­huis werd gesierd door de bomen die daar sinds jaar en dag hun mooie visuele, biodi­verse en klima­to­lo­gi­sche functie hadden. Er is ook geen enkele zinnige recht­vaar­di­ging voor het gelegen­heids­ar­gu­ment dat de ingan­gen van het park eenzelfde uitstra­ling moeten krijgen. Het is geen flatge­bouw. Of een Huis van Stad en Regio. 
Het getuigt van oud denken, juist dat denken dat ons in de huidige crisis­sen heeft gestort. We behoe­ven met de groot­ste spoed nieuw denken en hande­len. Nota bene in een tijd dat het IPCC (het hoogste orgaan van de VN in deze) ons allen recent in een zoveel­ste indrin­gende rappor­tage waarschuwt voor de intens voort­schrij­dend klimaat ‑en biodi­ver­si­teits­cri­sis en ons oproept deze zeer serieus te nemen, de kop uit het zand te halen en alles op alles te zetten om de juiste dingen te doen.

En juist nu wordt er zinloos en nutte­loos gekapt door een college dat zegt een groene koers te willen varen.

De Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht is mede opgericht om onnodige kap van bomen te voorko­men. Wij hebben ons construc­tief ingezet om in samen­spraak met de gemeente de plannen voor het Weizigt­park te beoor­de­len en te beïnvloe­den. Mede daardoor konden in het park zelf een 40-tal bomen gespaard blijven.

De kap van de 11 bomen bij het Koets­huis buiten het park is volstrekt onnodig, verwer­pe­lijk, ongepast en niet legitiem in de context van de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

De sugges­tie vanuit de gemeente dat er aan herplant wordt gedaan is vals, omdat die betrek­king heeft op het park zelf en niet op de plaats voor het Koets­huis. De plek voor het Koets­huis Weizigt Duurzaam­heids­cen­trum is nu verwor­den tot een kaal hitte­stress pleintje.

 

Bomen zijn van ons allemaal en horen dus niet het slacht­of­fer te worden van abstracte inzich­ten van een extern ingehuurd project­bu­reau, wat geen enkel respect toont, noch inzicht blijkt te hebben in de histo­ri­sche plek waarvan het Koets­huis deel uitmaakt.

En dat dus kiest voor vorm boven inhoud.

Keert u terug op dit pad en zorg ervoor dat het plein­tje voor het Koets­huis op korte termijn weer een plek met 11 of meer bomen wordt.

 

Wij verzoe­ken de raad en het college dan ook om deze onzin­nige en schade­lijke kap te betreu­ren als iets wat in de huidige tijd niet plaats had mogen vinden en niet past bij een nieuw denken over klimaat- en biodi­ver­si­teit, en er met spoed zorg voor te dragen dat er op dezelfde plaats een identieke herplant plaatsvindt.

Dit als een helder signaal dat de raad en het college de genoemde crisis­sen en het gevoel van veel Dordtse burgers over deze volstrekt verwer­pe­lijke kap uiterst serieus nemen. Het getuigt zeker niet van zwakte om in deze tot een nieuw inzicht te komen en daarmee een grove fout te herstellen.
Een besluit van u allen is daarvoor voldoende, het is geen hogere wiskunde, maar heel simpel.

 

Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht

 

Tevens roepen wij de raad op de klimaat­nood­toe­stand uit te roepen en die vervol­gens te hante­ren als leidend kader voor uw denken en handelen.


Voor  en na de zaag.