Skip to main content

Column 22.

In Dordrecht Monumen­teel nr 83 van juni 2022 schrijft een anonieme auteur onder de titel “Handig: parke­ren in beschermd stads­ge­zicht” over de parkeer­plaat­sen aan weers­zij­den van het toegangs­pad naar de Grote Kerk. Hij of zij veron­der­stelde eerst dat het bruilofts­gas­ten waren, gezien de witte Citroën bij de kerkin­gang. Maar “Dat zijn helemaal geen auto’s van bruidsgasten,maar auto’s van hardwer­kende lieden van bedrij­ven die hier parkeer­plaat­sen huren van de kerk, zodat ze niet heen en weer hoeven te wande­len naar een van de parkeer­ga­ra­ges of het parkeer­ter­rein Weeskin­de­ren­dijk.
De schrij­ver consta­teert vervol­gens dat het woord “parkeer­plaat­sen” voor deze plek in het bestem­mings­plan niet voorkomt. Om te eindi­gen met “Dat hier af en toe een auto moet worden gepar­keerd voor een bruiloft, begra­fe­nis of om moeilijk ter been zijnde kerkgan­gers af te zetten, is begrij­pe­lijk. Daar is die oprit ook voor aange­legd. Maar twaalf perma­nente parkeer­plaat­sen…?“ (zie foto 1)

Wij Bomen­rid­ders hebben al eerder gecon­sta­teerd dat het doel van de gemeente in het Groen­Blauw Programma: vergroe­ning van de versteende binnen­stad, op gespan­nen voet staan met de wens die binnen­stad ‘optimaal’ voor auto’s bereik­baar te houden. Dat geldt zeker voor de schaarse ruimte die gepar­keerde auto’s innemen. Zo ook tot aan de renova­tie van de Engelen­bur­ger­brug op de Lange Gelder­se­kade, waar op een smalle rijbaan toch nog plek was gemaakt voor 14 parkeer­plaat­sen. Die zijn sinds het begin van die renova­tie leeg. Net als de 11 boombun­kers aan de kant van het Maartensgat.

Dat die boombun­kers nog niet met bomen zijn gevuld is het effect van een brief van ons Bomen­rid­ders aan het gemeen­te­be­stuur. Wij hebben daar op aange­dron­gen, omdat er nog veel te veel zwaar verkeer over de Lange Gelder­se­kade dendert; als die parkeer­plaat­sen niet verdwij­nen gaat al het autover­keer weer heel dicht langs de boombun­kers rijden, met risico van bescha­di­ging van de bomen en in ieder geval verdich­ting van de onder­grond. Daar kunnen bomen heel slecht tegen, ze stikken als het ware bij gebrek aan zuurstof (en water). Wij hebben daarom aan het nieuwe college opnieuw een brief gestuurd met het voorstel pas tot aanplant over te gaan als zeker is dat de parkeer­plek­ken aan de kant van de kerk niet terug­ko­men. Zelfs zonder gepar­keerde auto’s is het fiets­ge­deelte van de Lange Gelder­se­kade immers al een wasbord door zware vrachtwagens.

Echte vergroe­ning van dit stukje van de binnen­stad kost parkeer­plaat­sen, samen zelfs 26. Maar daarmee creëren we echte groene ruimte voor die 11 bomen aan het Maartens­gat en nog meer op het kerkhof. Zodat de noord­flank van de kerk een groene oase wordt, zelfs als de grote beuk alsnog het loodje legt (zie foto 2). Dat wilt u toch ook? Auto’s parkeer je op eigen terrein of in een parkeer­ga­rage. De Spuiha­ven­ga­rage ligt op minder dan 300 meter. Dus hoezo, niet genoeg plek?

 

@johnsteegh