Skip to main content

“Dit is een reactie op een artikel in de publi­ca­tie van het Augus­tij­nen­hof van deze maand over het Weizigt­park; het artikel is te vinden in bijgaande link, pag 51 en volgende” 

Dordrecht, 7 oktober 2022

In het oktober­num­mer van Dordrecht Monumen­teel | Dordts Geboren staat een analyse van uw gewaar­deerde voorman Jan-Willem Boeze­man over ons Weizigt­park, met een gedegen analyse van voorge­schie­de­nis en totstand­ko­ming van het park, zoals we van hem kennen. Aan de histo­ri­sche analyse waaruit blijkt dat het groen in deze omgeving steeds weer stukjes heeft moeten inleve­ren zal ik niets afdoen: dat klopt. Zoals er in de stad wel meer groen is verdwe­nen ten gunste van de groei van de stad. Véél groen, zodat we wat er over is extra moeten bescher­men. De Bomen­rid­ders Dordrecht zetten zich daar ook voor in. Toch wat obser­va­ties die het betoog van Boeze­man meer in perspec­tief zetten.

De titel zet ieder­een meteen op het verkeerde been: “Oude bomen verplant je niet”. Daarmee sugge­reert hij dat er oude bomen worden verplant, of zoals hij daarna beweert door de versnip­pe­raar worden gehaald. Dat is nou precies niet wat er gebeurt, als het college – zeker nu na herhaalde instem­ming door de gemeen­te­raad – het vastge­stelde plan gewoon uitvoert. De actie­voer­ders hebben grote bomen van plakka­ten voorzien met de sugges­tie dat die bomen zullen verdwij­nen, maar dat is stemming­ma­ke­rij: juist die gróte bomen blijven, ze hebben zelfs nooit op de kaplijst gestaan.

Boeze­man consta­teert dat de beheer­der op achter­stal­lig onder­houd van het park zou moeten worden aange­spro­ken, maar dat is precies wat de gemeente doet: haar eigen achter­stal­lig onder­houd consta­te­ren en corri­ge­ren …. met dit plan. De gemeente is immers zelf de beheer­der. Waar het nu op aan komt is te zorgen voor een goed beheer/zorgplan waar dan niet alleen de beheer­der over gaat, maar ook omwonen­den en de rest van de stad.

Verder maakt Boeze­man een karika­tuur van de sociale veilig­heid in het park door de potlood­ven­ter (alsof het daar nog om gaat, in welke tijd leeft u?) tegen­over de snelle elektri­sche fietser te plaat­sen. Toeval­lig is er net nog een jonge­man tot een jaar cel veroor­deeld wegens de aanran­ding van een fiets­ster die ‘s avonds laat op weg was naar het station (zie AD/De Dordte­naar, 5 septem­ber 2022). Aan de sociale veilig­heid moet dus echt wèl iets gebeu­ren. Dat de laatste moord in deze buurt 140 jaar geleden plaats­vond is dan helemaal een abjecte bagatellisering.

En dan de sugges­tie dat die fiets­pa­den maar langs de rand aange­legd moeten worden, zodat fietsers en lopers elkaar niet meer kunnen bedrei­gen. Als dwars door het park fietsen niet meer mag wat gebeurt er dan? Dan gebeurt het dus toch. Een woud wouten in het park stati­o­ne­ren en als u langs komt fietsen zeggen: je bent gearres­teerd Boeze­man, wat is je naam?

Het park is decen­nia verwaar­loosd, de water­huis­hou­ding is al tijden kwets­baar en dat wordt met klimaat­ver­an­de­ring alleen maar erger. Er moet nu echt iets gebeu­ren, er staan tiental­len halfdode bomen. Een deel daarvan blijft als stronk staan, en zo’n 30 andere bomen die aanvan­ke­lijk gekapt zouden worden blijven ook gewoon staan. Met dank aan de “brave” actie­voer­ders om dit opnieuw te agende­ren, maar de concrete plannen (die 30 niet kappen, die stron­ken laten staan) komen uit onze koker.

Natuur­lijk had het park ook anders herin­ge­richt kunnen worden, maar in hemels­naam, Dordrecht, zet eens een plan echt door. Het Weizigt­park verdient het.

Namens Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht,

 

John Steegh, voorzitter