Skip to main content

Column 25

De heront­wik­ke­ling van het terrein tussen Sport­bou­le­vard en Albert Schweitzer zieken­huis staat al jaren promi­nent op de Dordtse agenda. De discus­sie ging tot nu toe vooral over het aantal te bouwen wonin­gen, een commer­ci­ële parkeer­ga­rage en de parkeer­kos­ten voor mensen met onregel­ma­tige diensten in het zieken­huis. Die discus­sie is beslist nog niet afgerond, maar die gaat ons Bomen­rid­ders Dordrecht minder aan. 
Recent werd duide­lijk dat als gevolg van de complete herin­rich­ting van het gebied tussen sport­hal en zieken­huis (“Midden­zone Gezond­heids­park”, wat een bureau­cra­ti­sche naam) alle 46 knotpla­ta­nen moeten verdwij­nen. Aan de hand van de anima­tie­te­ke­nin­gen die we eerder als gewone inwoners van Dordt onder ogen kregen kon ieder­een al de conclu­sie trekken dat met die bomen geen rekening werd gehou­den: een prach­tige groene omgeving straks, maar de aanwe­zige bomen wegge­gumd. De gemeente beseft inmid­dels dat je zo niet meer met bestaand groen om kunt gaan, en bedacht een list: we kappen niet, we schen­ken deze (makke­lijk verplant­bare) bomen weg. Het plan houdt dus nog steeds geen rekening met de bestaande bomen, maar ze krijgen asiel bij een boomkwe­ke­rij. Tevens heeft de Partij voor de Dieren voor elkaar gekre­gen dat bomen niet ‘zo maar’ wegge­haald mogen worden maar pas nadat er een bord bij geplaatst is: “wij moeten weg”. Samen met de wethou­der staat de fractie­voor­zit­ter trots bij het bord. Daar zijn wij Bomen­rid­ders niet blij mee. 

De commu­ni­ca­tie rond behoud of verlies van bomen wordt met zo’n bord beter, maar als de bomen nog steeds weg moeten hebben we daar per saldo niets aan. Als wegha­len van de bomen al onver­mij­de­lijk is, waarom moeten ze dan de stad uit? Er zijn toch tiental­len plekken in de stad die schreeu­wen om bijplant van volwas­sen bomen? En als dat niet in één keer kan, dan zou de gemeente een ‘bomen­be­waar­plek’, een opslag­plek voor tijde­lijk overtol­lige bomen, moeten inrich­ten. We hadden nota bene al een stede­lijk arbore­tum op de Vlijweide bij de Noorden­dijk[1]! Tijde­lijke opslag bij een boomkwe­ker kan ook, maar een World City of Trees, de onder­schei­ding waar de gemeente zo trots op is, kan toch niet zonder zo’n tijde­lijke tussen­op­slag? Wij zien het al voor ons: 46 knotpla­ta­nen op de vernieuwde Spuibou­le­vard, naast de mooiste rij lindes van de stad.

Op dat bord staat ook, dat “er (…) meer bomen voor terug (komen) die beter passen bij het Overkamp­park, extra bijdra­gen aan de gezonde leefom­ge­ving van het Gezond­heids­park en de biodi­ver­si­teit vergro­ten.” Wij hebben de aanplant­lijst gezien van deze nieuwe bomen. Daar staan vrijwel alleen exoten, niet inheemse soorten, op. Foei, gemeente, dat kan beter!

(1) Het arbore­tum op de Vlijweide is vrijwel helemaal ontman­teld; eerder was sprake van een arbore­tum aan de Maasstraat (Staart), maar daar horen we al lang niks meer over.

 

Daarom: https://www.bomenriddersdordrecht.nl/bomenridders-dordrecht/doneren/

@johnsteegh

Wethou­der Marc Merx en Pieter Groene­we­gen van de Partij voor de Dieren schud­den elkaar de hand. 
© Gemeente Dordrecht