Skip to main content

Net als bomen denken wij Bomen­rid­ders op de lange termijn. De seizoe­nen komen en gaan en wij passen ons daar op aan. Korte termijn politiek boeit ons niet. Het politieke spel in raden en Staten en perio­diek verkie­zin­gen zijn belang­rijk voor het levend houden van onze democra­tie, maar bomen zijn daar niet zo mee bezig. Wij dus ook niet.

Maar wacht even, het maakt uit wie er gekozen wordt: een boer die zijn grond maximaal wil benut­ten en daarom gerief­bos­jes weghaalt, een bedrijfs­lei­der die net niet alle ruimte om zijn bedrijf voor parke­ren verhardt, bomen kapt en alleen nog wat grasperk­jes accep­teert, een stads­spo­li­ti­cus die bomen alleen aardig vindt als (toekom­stig!) decor voor zijn grootse projec­ten? Of een natuur­re­a­list die begrijpt dat monocul­tuur op het platte­land het gewas niet alleen voor ziektes kwets­baar maakt, maar ook teveel bestrij­dings­mid­de­len nodig heeft die de biodi­ver­si­teit aantas­ten, een realis­ti­sche onder­ne­mer die begrijpt dat hij zijn omgeving klimaat­be­sten­di­ger moet maken om als bedrijf te overle­ven, een realis­ti­sche bestuur­der die begrijpt dat de stad alleen leefbaar blijft als groen en bomen de basis vormen, geen versiering?

Dat soort afwegin­gen spelen nu bij de verkie­zin­gen voor provin­cie en water­schap, over minder dan twee weken. Terwijl dit soort keuzes gemaakt moeten worden bepleit met afgeklo­ven argumen­ten de huisco­lum­nist van De Dordte­naar, Kees Thies, dat water­schap­pen onder Rijks­wa­ter­staat horen. Dan zit de democra­ti­sche controle niet meer in een Algemeen Bestuur van Hollandse Delta, maar bij de Tweede Kamer. Die heeft wel wat anders aan haar hoofd dan een natuur­vij­an­dig peilbe­sluit hier of een kaalge­kapte dijk daar.

Als Bomen­rid­ders geven wij natuur­lijk geen stemad­vies, wij zijn zelf geen politieke partij en willen dat ook niet worden. Maar we zien wel verschil­len. Verschil­len die mede bepalen wat wij als Bomen­rid­ders hier op het eiland kunnen berei­ken aan meer groen, meer bomen, meer biodi­ver­si­teit en meer klimaatbestendigheid.

Ik vraag u dan ook u te beraden op wie te stemmen, 15 maart aanstaande. Sommige partijen maken zich sterk voor de bomen op dijken en bestrij­den met praktijk­voor­beel­den dat mits goed aange­pakt boomaan­plant de dijk zelfs kan verster­ken. Andere partijen houden vast aan kale dijken, want omval­lende bomen zouden de dijk verzwak­ken. Sommige partijen beplei­ten het snel uitvoe­ren van het recent aange­no­men Groen­be­leids­plan. Andere partijen vinden dat het water­schap kan volstaan met de consta­te­ring dat door wat het water­schap doet het groen niet dood gaat. Meerdere partijen staan voor een groener, democra­ti­scher en socia­ler water­schap. Geluk­kig maar. Stem daar vooral op, want er zal een brede groene coali­tie in het bestuur van het water­schap gevormd moeten worden. Binnen het water­schap Hollandse Delta hebben wij als Bomen­rid­ders gemerkt dat sommige partijen het er niet alleen over hebben, maar ook inten­ties in daden en resul­ta­ten weten om te zetten. Belof­tes zijn belang­rijk, wat je concreet deed en doet nog meer.

Dat u het weet: ik heb mijn keuze gemaakt en sta kandi­daat voor Water Natuur­lijk, plek 43.

@johnsteegh
@bomendordrecht