Skip to main content

Het zal niemand die ook maar enigs­zins in ‘groen’ geïnte­res­seerd is ontgaan zijn dat er actie wordt gevoerd in het verre Zuid-Limburgse Born tegen de kap van het Sterre­bos, slechts enkele hecta­ren groot. Een bos dat – ook volgens de actie­voer­ders – op zichzelf niet extreem waarde­vol is, ook al staan er meerdere echt oude bomen in, tot 200 jaar oud, en leven er aller­lei dieren zoals vleer­mui­zen. Het bos zou moeten wijken voor de uitbrei­ding van een autofa­briek die naar verluidt alleen nieuwe opdracht­ge­vers voor de bouw van (elektri­sche!) auto’s kan aantrek­ken als er een extra fabrieks­hal kan worden bijge­bouwd, ten koste dus van dit Sterre­bos. De Bomen­rid­ders Dordrecht hebben in een persbe­richt adhesie betuigd aan de actie­voer­ders. Niet alleen om het bos te behou­den, maar ook om het recht om te demon­stre­ren tegen kap overeind te houden. Want de politie arres­teert demon­stran­ten en bemoei­lijkt de aanvoer van voedsel en water voor de actie­voer­ders die zich in de bomen hebben genes­teld. We hebben inmid­dels adhesie gevraagd en gekre­gen van meerdere andere Bomen­rid­ders in het Zuid-Hollandse.

Niet ieder­een is blij met de actie om het bos te redden van de onder­gang. NRC-Handels­blad meldt 2 febru­ari dat medewer­kers van de autofa­briek, gesteund door hun vakbond, gedemon­streerd hebben tegen de actie­voer­ders die het bos bezet houden. Ze beroe­pen zich daarbij op de eisen die een nieuwe opdracht­ge­ver aan hun werkge­ver, NedCar, zou stellen om de opdracht te krijgen om nieuwe auto’s te maken. Dat die beoogde opdracht­ge­ver Rivian nog helemaal geen besluit heeft genomen de opdracht aan NedCar te geven, maar rustig afwacht hoeveel conces­sies aan hun eisen NedCar/Nederland doet in verge­lij­king met andere mogelijke uitvoer­ders vermeldt het bericht gemaks­halve even niet.

Het is een valse tegen­stel­ling, zoals een colum­nist van de regio­nale krant De Limbur­ger, @LeonVerdonschot, in een betoog overtui­gend duide­lijk maakt. Het hoort helaas een beetje bij de cultuur van het Limburg waar ik vandaan kom om bij spannin­gen de schuld te geven aan “de Hollan­ders” die van buiten hun banen in gevaar zouden brengen. Maar wat te denken van die bedachte opdracht­ge­vers? Die komen van nog veel verder vandaan en hebben zéker niets met het behoud van bomen, groen, biodi­ver­si­teit en het terug­drin­gen van de einde­loze aanslag daarop door ‘inves­teer­ders’. Een bos offeren op het altaar van wat heet ‘groene groei’? Dat is kortzich­tig, onzeker en zeker niet duurzaam, dat wil zeggen: vol te houden. Steun dus de actie­voer­ders in Born, waar ze ook vandaan komen.
@johnsteegh