Skip to main content

Column 27.

Wij Bomen­rid­ders zijn boos. We zijn getipt dat er mogelijk iets stond te gebeu­ren op de “Dordtse Mijl”, de toegangs­weg naar het centrum vanaf de A16, langs de Oude Maas. We zijn gaan kijken en troffen een ravage aan. Een aantal zeer grote en gezonde populie­ren, een aantal wilgen en nog wat andere bomen blijken zonder enige verdere publieke aankon­di­ging gekapt te zijn.
Ambte­na­ren vertel­len ons dat tot deze kap al jaren geleden is beslo­ten, op basis van een ‘defini­tief ontwerp’ voor ‘upgra­ding’ van de entree van de stad waar verder geen mens weet van heeft. Opnieuw wordt ons een prach­tig plan voorge­scho­teld tot vergroe­ning van die entree van de stad (voor automo­bi­lis­ten dan wel), maar daarvoor moeten dan wel eerst vrijwel alle bestaande bomen sneuve­len. Vergroe­nen door te kappen? U leest het echt!

      
Wanneer gaat de gemeente Dordrecht eens leren, dat je bij herin­rich­ting van een straat eerst begint met het groen DAT ER IS en van daaruit bekijkt hoe VERDERE vergroe­ning mogelijk is, dus met behoud van het groen DAT ER IS? Hoe kan het dat de verant­woor­de­lijke wethou­der, Van der Linden, deze ingreep goed heeft gevon­den en de bomen­wet­hou­der Merx er kenne­lijk door niemand in de organi­sa­tie op is gewezen dat dit te gebeu­ren stond? Hoe lang accep­teert de gemeente Dordrecht nog dat ProRail kan eisen dat eigen­lijk alle bomen langs een spora­disch gebruikt bedrijfs­spoor weg moeten, omdat er misschien ooit een tak op het hoogstens twee keer per week gebruikte spoor kan vallen? Waarom, wethou­der Merx, staan deze bomen niet op de Bomen­lijst, waardoor ze zo maar konden worden gedood? Wanneer gaan we bomen ècht bescher­men door in de eigen regels op te nemen dat gezonde bomen gewoon niet gekapt mogen worden? Waarom moet eerst alles weg voordat het misschien, ergens in de toekomst, duurza­mer wordt, wethou­der De Jonge? Of is het de bedoe­ling, wethou­der Burggraaff, dat zogenaamd voor een upgra­ding al het bestaande groen langs de Oude Maas moet verdwij­nen, zodat het luxueuze Maaster­ras dat voor de iets langere termijn op de rol staat makke­lij­ker gebouwd kan worden?


U ziet, ik ben boos

Voorlo­pig is dit het resul­taat: prach­tige, kernge­zonde bomen zijn omgezaagd, terwijl de hele aanbe­ste­ding van het herin­rich­tings­werk nog moet begin­nen. Deze bomen hadden minstens nog een hele zomer kunnen groeien en bloeien, met vogels er in, vleer­mui­zen die er langs vliegen, insec­ten die zich er vermeer­de­ren, kortom leven. Uitein­de­lijk ook óns leven.


Lente (leven) krijgt geen kans met dit beleid

Doneren helpt ons actie voeren.

@johnsteegh
@bomendordrecht