Skip to main content

Niet voor het eerst zijn wij Bomen­rid­ders gecon­fron­teerd met kapver­gun­nin­gen die verstrekt zijn vóór onze oprich­ting. Met als gevolg erger­nis en frustra­tie over het verlies van wéér een groep forse bomen. Aan wat er nog van rest, de stronk, is goed te zien dat ze kernge­zond waren en waarschijn­lijk zo’n 60 à 70 jaar oud. Ik heb het over zes mega-populie­ren aan de Van Kinsber­gen­straat in Wielwijk, vlak bij het winkelcentrum.

Ze zijn recent gekapt op basis van een vergun­ning van maart 2021. Waarschijn­lijk hadden ze nog wel een tijdje kunnen blijven staan, de aanne­mer is nog lang niet zo ver dat hij begint met de nieuwe wonin­gen die daar komen. Maar ja, als van de vergun­ning niet binnen een jaar gebruik is gemaakt vervalt ie. Dus de zaag er in, want je weet maar nooit, misschien komt iemand op het idee dat er ook zo gebouwd kan worden dat de bomen kunnen blijven staan. Of dat de Bomen­rid­ders Dordrecht met succes bezwaar maken, want de wethou­der zegt altijd: “nee, niet kappen, tenzij…”.

Die erger­nis en frustra­tie willen we niet nog een keer oplopen. Vandaar de titel van deze column: “vooruit denken”. Recent zijn alle verou­derde flats aan en in de nabij­heid van de Colijn­straat gesloopt. Daardoor is een enorme lege vlakte ontstaan, waar ongetwij­feld plannen voor herbouw worden gemaakt. Maar wacht even: “lege vlakte”? Het is helemaal geen lege vlakte! Er staan mooie, grote bomen langs de lege straat.

Zelfs midden in de winter is het een majes­tei­te­lijk gezicht. Dat past wel bij een straat die naar een zeer konings­ge­zinde minis­ter-presi­dent is genoemd (en die trouwens net als de huidige premier lang bij Shell had gewerkt….). 
Daarom gaan wij Bomen­rid­ders bij de gemeente aankaar­ten dat het hier anders moet, zoals we dat op meer plekken in de stad hebben geadvi­seerd: begin te tekenen voor de nieuwe buurt rekening houdend met het groen dat er al is en met name met de bomen. Hopelijk zijn we daarmee nog niet te laat….

Misschien een sugges­tie voor kiezers: wat let u aan kandi­da­ten voor de verkie­zin­gen van over vier weken bij een van de vele debat­ten die er aan komen te vragen of ze deze bomen willen laten staan en er omheen gaan bouwen? Er is hoge woning­nood, maar wat zou het daar meteen mooi wonen zijn, met al dat weelde­rige, schaduw gevende, fijnstof filte­rende en CO2 vasthou­dende groen! De stad verdient het.

John Steegh