Skip to main content

De gemeente is al vrij lang bezig met een herin­rich­tings­plan voor het Weizigt­park. Daarover heeft — met een parti­ci­pa­tie­rap­port gedocu­men­teerd — al een zogenaamd parti­ci­pa­tie­tra­ject plaats­ge­von­den. Daaraan hebben ook (andere) omwonen­den, gebrui­kers en andere maatschap­pe­lijke groepen zoals de Fietsers­bond en IVN meegedaan. 
Deson­danks hebben de ambte­na­ren de Bomen­rid­ders gevraagd er óók naar te komen kijken. Wij hebben uitvoe­rige toelich­ting gekre­gen op de plannen en hebben samen door het park gelopen om te kijken wat de bedoe­ling is, hoe en waarom. 
Vervol­gens hebben we commen­taar gegeven en alter­na­tieve voorstel­len gedaan. Daarbij hebben we een paar dingen als onver­mij­de­lijk beschouwd, waaron­der als belang­rijk­ste bouwsteen: de bouw vanaf septem­ber van een veel grotere fietsen­stal­ling aan de kant van het station waar het meren­deel van de Dordte­na­ren woont: ten zuiden. We hebben ook rekening te houden met de blijvend noodza­ke­lijke bereik­baar­heid van de Kinder­boer­de­rij (met vracht­wa­gens), de calami­tei­ten­in­gang van het station en de zendmas­ten pal naast het station. 
Ons alter­na­tieve voorstel was de toegangs­weg naar het station, de zendmast en de kinder­boer­de­rij te laten liggen waar die nu is: voor het station langs. Bij uitte­ke­nen bleek echter dat daardoor ongeveer evenveel bomen zouden moeten verdwij­nen als bij het plan van de gemeente.
Verder in het park hebben we gecon­sta­teerd dat er nogal wat bomen aan het eind van hun levens­duur zijn. En dat de gemeente een uitge­werkt plan heeft om méér bomen terug te planten, waaron­der ook wat grotere, dan er in deze fase 1 gekapt worden. Fase 2 staat wat ons betreft nog open.

Wij hebben een paar toezeg­gin­gen van de gemeente gekre­gen: op enkele plekken laat men de stam van te kappen bomen staan of liggen ter onder­steu­ning van de biodi­ver­si­teit in het park. Er wordt op zo min mogelijk paden weer asfalt gelegd, minder harde verhar­ding moet de overhand krijgen (maar dus niet op het hoofd­fiets­pad naar de stalling en het pad van de Nassau­weg naar de Krispijn tunnel, dat is en blijft asfalt). Het ontwerp is op enkele kleine punten aange­past om enkele speci­fieke bomen alsnog niet te hoeven kappen.

Wij zijn het eens met het idee het oorspron­ke­lijke ontwerp van 1948 zoveel mogelijk terug te bouwen. Daarnaast hebben we bepleit een deel van de nieuwe aanplant NIET in het park zelf te laten plaats­vin­den, maar in de wegen er naartoe. Een park is immers geen bos en wij geven de voorkeur aan een zodanig aanplant van bomen dat de nieuwe aanplant de kans krijgt 100 te worden. Het gaat ons meer om kroon­vo­lume dan om aantallen.

Met name de consta­te­ring dat ons alter­na­tieve plan niet minder bomen zou kosten dan het plan van de gemeente heeft de doorslag gegeven om geen bezwaar aan te gaan tekenen. Daarbij geldt uiter­aard ook de overwe­ging hoe kansrijk een bezwaar zou zijn. Als wij tegen de kap als zodanig zouden zijn krijgen we te maken met rechters die alleen afwegen of het gemeen­te­lijke plan ‘redelijk’ en verde­dig­baar is, niet of een alter­na­tief beter is, margi­nale toetsing heet dat. En als wij ons alleen tegen verbre­ding van wegen en asfal­te­ring zouden keren zouden we niet ontvan­ke­lijk worden verklaard, want we zijn Bomen­rid­ders, geen Fietsers­bond o.i.d.

Lees ook: Herin­rich­ting Weizigt­park 


Foto ansicht­kaart: Weizigt­park jaren 50. Bron: Regio­naal Archief Dordrecht