Skip to main content

WIE DOET MET ONS MEE?

Door 18 december 2023Actueel

De Bomen­rid­ders Dordrecht zoeken verster­king. We zijn nu een actief, maar vrij klein gezel­schap. Er zijn in Dordrecht veel bomen te bescher­men en veel mensen, jong en oud, te beïnvloe­den om die bomen een plekje in hun hart te geven.

De gevol­gen van klimaat­ver­an­de­ring kunnen we dempen met meer bomen en meer aandacht voor biodi­ver­si­teit. Bomen maken de lucht die we inade­men schoon. Bomen verkoe­len, steeds belang­rij­ker in hete zomers. Bomen zijn mooi: robuust en poëtisch. Allemaal reden waarom wij van bomen houden en ons er voor inzet­ten. Doe je mee? 

Wij zijn breed actief, niet ieder­een doet aan alle activi­tei­ten mee. Dat hoeft ook niet. Je kunt als je mee gaat doen zelf kiezen waaraan, hoe lang en hoe.

Wat doen we zoal? In wille­keu­rige volgorde:

· We geven les op basis­scho­len over bomen,

· We organi­se­ren wijkboomverkiezingen,

· We overleg­gen met de gemeente (van groen­be­heer­der tot wethou­der) over onze bomen bij herin­rich­ting, nieuw- en verbouw, Bomen­pro­gramma, boombe­heer en stadsparken,

· We spreken in bij raads­com­mis­sies en dienen voorstel­len voor beleid in,

· We overleg­gen met de corpo­ra­ties Woonbron en Trivire over onze bomen. We beplei­ten bij hun bouwwerk­zaam­he­den (en bij die van gemeente, parti­cu­lie­ren en ontwik­ke­laars), meer zorg voor bomen,

· We maken als het niet anders kan bezwaar tegen kap van bomen, desnoods tot de rechter. We probe­ren dan altijd met werkbare alter­na­tie­ven te komen,

· We signa­le­ren illegale activi­tei­ten rond bomen (kap, te zware snoei, vergiftiging),

· We organi­se­ren bomen­wan­de­lin­gen en maken mensen dan enthousiast,

· We beplei­ten bij buurten en bewoners de aanplant van nieuwe bomen of doen dat zelf,

· We hebben een website met infor­ma­tie en opinies,

· We onder­hou­den contact met andere groene organi­sa­ties in de stad,

· We onder­hou­den een netwerk van contact­per­so­nen in de stad, wijkambassadeurs,

· We onder­steu­nen mensen in omlig­gende gemeen­ten als zij daar om vragen,

· We overleg­gen regel­ma­tig intern over wat ons te doen staat, doen alleen mee als de groep er achter staat,

· We onder­schei­den bomen met een monumen­tale status,

· We nemen af en toe symbo­lisch afscheid van een stervende of niet te redden boom.

 

Als je aan één of meer van deze activi­tei­ten mee wil doen, meld je dan bij ons via onze website aan! Ieder­een is welkom, ieder­een kan van nut zijn.

 

John Steegh

Voorzit­ter Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht