Skip to main content

Op Wereld­boom­plant­dag, dit jaar 15 novem­ber, zijn de door inwoners gekozen wijkbo­men gehul­digd van Wielwijk, Stads­pol­ders en Dubbel­dam. Het is een initi­a­tief van de Bomen­rid­ders Dordrecht om tot de verkie­zing van wijkbo­men te komen. De gemeente Dordrecht onder­steunt dit initi­a­tief. Zij heeft toege­zegd dat de gekozen bomen opgeno­men worden in de gemeen­te­lijke Bomen­lijst. De groen­men­sen van de gemeente zullen er alles aan doen om deze bomen de kans te geven minstens honderd jaar te worden.

Wielwijk

In Wielwijk viel een prach­tige zomer­eik in de prijzen. De boom staat midden in het Wielwijk­park, dicht bij de Parkwij­ck­school. Bij de huldi­ging waren de kinde­ren die deze boom hadden aange­we­zen als hun favoriet massaal aanwezig.

Hier vroeg de voorzit­ter van de Bomen­rid­ders Dordrecht, John Steegh, aandacht voor niet alleen deze boom, maar ook een bedreigde rij populie­ren iets dieper in het park. De boomhul­di­ging is bedoeld om het park meer van de wijk te maken, te begin­nen met en voor de jonge toeschouwers.

 

Stads­pol­ders

In Stads­pol­ders werd een groep van zes moeras­ci­pres­sen op het ‘Koeien­wei­tje’ in het zonne­tje gezet. Die moeras­ci­pres­sen hebben de ruimte nodig en krijgen die ook op dit schaarse groene plekje in deze jaren ’70 wijk.

Hier gaf onze stads­se­co­loog Sjoerd-Dirk Fiaschi-Van der Est uitleg over wat moeras­ci­pres­sen in een stede­lijke omgeving zo bijzon­der maakt. Ze zijn besten­dig tegen zowel nattig­heid als hitte en droogte. De boom kan zich beter dan andere aanpas­sen aan de meer extreme klimaat­con­di­ties waarin bomen tegen­woor­dig moeten zien te overle­ven. Ondanks dat het eigen­lijk een exoot (niet inheemse soort) is, blijkt het een aanwinst voor de stad.

 

Dubbel­dam

Tot slot was er aandacht voor de winnaar in Dubbel­dam, een enorme Kaukasi­sche vleugel­noot die midden in Park Dubbel­monde staat.

Buurt­ge­noot en boomdes­kun­dige Bertus van der Vegt hield een ode voor deze wijdver­takte, maar pas 50 jaar oude boom. Hij liet zien waarom de boom vleugel­noot heet: de nootjes als begin van een nieuwe boom vliegen met vleugel­tjes van de boom af om voor nageslacht te zorgen. Het is een schuil­plaats voor verst­o­per­tje spelende kinde­ren, maar ook voor aller­lei insec­ten, schim­mels en vogels. Kortom: een paradijs voor (ook mense­lijke) biodi­ver­si­teit. Ook deze mag als het aan de gemeente ligt minstens honderd jaar worden!

Wijkboom­ver­kie­zing

Bomen­rid­der Peter Raggers heeft samen met Theo de Rooij, mede-Bomen­rid­der, de wijkboom­ver­kie­zing georga­ni­seerd. Samen met Hélène Versteeg heeft Theo ook les gegeven op onder andere de Parkwij­ck­school in Wielwijk over het fasci­ne­rende van bomen. Peter overhan­digde namens de Bomen­rid­ders Dordrecht na afloop van de huldi­gin­gen aan degenen die de winnende nomina­ties hadden gedaan een zakje biolo­gi­sche bloem­bol­len. Daarmee kunnen zij en hun mede-wijkbe­wo­ners komend voorjaar van vrolijk­ma­kende én verant­woorde bloemen genieten.

 

John Steegh