Skip to main content

Het belang van bomen, zowel alleen­staand of in een bos is van zeer grote beteke­nis voor het leven op aarde.
Juist in een stad zijn de bomen heel belang­rijk voor de zuurstof, schaduw, vocht­huis­hou­ding maar ook voor de beleving. Niet alleen boven de grond zijn bomen van belang maar ook in de grond. Wat je boven de grond ziet zit ook onder de grond.

De biodi­ver­si­teit wordt ermee in stand gehou­den of zelfs vergroot. Juist de oude bomen zijn van het groot­ste nut. Een grote boom staat voor ongeveer 75 kleine bomen.
In elke wijk in Dordrecht staan bomen, jonge, oude, grote , mooie, lelijke en sociale bomen.
Vroeger nog niet eens zo lang geleden kwamen mensen onder een grote boom bij elkaar zomaar voor de gezel­lig­heid maar ook om over proble­men te praten en zelfs nog vroeger om recht te spreken.

Boomver­kie­zing.

Bomen kunnen een heel belang­rijke rol spelen tussen mensen om met elkaar in contact te komen. Mede daarom organi­seert Bomen­rid­ders Dordrecht mede onder­steund door het IVN , de gemeente en de bomenstich­ting Neder­land een wijkboomverkiezing.

-De boom dient in de openbare ruimte te staan zodat de gemeente de boom kan onderhouden.
‑U kunt aange­ven wat u de oudste of de mooiste of de meest speci­ale of sociale boom vindt

‑De inzen­din­gen kunnen tussen 15 en 30 septem­ber opgestuurd worden naar peterraggers1948@gmail.com graag met straat­naam en plaats­aan­dui­ding, zo mogelijk met een foto en motivatie.
‑De jury gaat in de eerste week van novem­ber beoordelen 
‑De gekozen bomen worden op 15 novem­ber feeste­lijk bekend gemaakt.
‑Hou ook de pers met name de wijkkran­ten goed in de gaten.
‑Daarbij willen wij ook een basis­school betrek­ken waar we les gaan geven over bomen.
‑De Parkwijk­school in Wielwijk doet zeker mee en we hopen nog op een basis­school in de Stadpolders.
‑Op de natio­nale boomfeest­dag woens­dag 15 novem­ber 2023 maken we de twee gekozen bomen bekend.
‑De jury bestaat uit verte­gen­woor­di­gers van de bomen­rid­ders, IVN en de gemeente.
‑De gemeente heeft reeds beslo­ten de gekozen bomen op z’n minst 100 jaar te laten staan en komen op een speci­ale plek in de bomen­lijst van Dordrecht.

Contact­per­soon boomver­kie­zing Peter Raggers email: peterraggers1948@gmail.com

Contact­per­soon school­les­sen Theo de Rooij email: theoderooij7@ziggo.nl