Skip to main content

Wie tegen windmo­lens vecht voert een hopeloze strijd net als de vernuf­tige edelman Don Quichote de la Mancha, het geestes­kind van de Spaanse schrij­ver Miguel Cervan­tes. Dat gevoel bekroop de Willems­dor­pers die bij de gemeente Dordrecht en bij Rijks­wa­ter­staat herhaal­de­lijk rappor­teer­den dat zelfs bij windstil weer afbre­kende takken van de in grote getale aanwe­zige relatief jonge populie­ren gevaar­lijke situa­ties oplever­den en dat deze populie­ren om veilig­heids­re­de­nen dienden te worden verwij­derd. Daarbij het voorstel om bij herplant ten behoeve van de biodi­ver­si­teit meerdere soorten bomen om en om te planten met royale onder­linge afstand van elkaar en van de nog aanwe­zige populie­ren.

Argumen­ten hiervoor:

  • door het planten van verschil­lende soorten is de kans kleiner dat in de nabije toekomst opnieuw een kaalslag moet gaan plaats vinden;
  • door een grote onder­linge afstand wordt voorko­men dat de nieuw geplante bomen in de concur­ren­tie­strijd om grond­wa­ter en licht, voortij­dig het loodje leggen;
  • door de grote diver­si­teit aan bomen en door verschil­lende bomen op een stuk land af te wisse­len wordt de totale popula­tie ter plekke minder gevoe­lig voor plagen en ziekten. Gedach­ten van de bewoners gaan uit naar bijvoor­beeld luisvrije lindes, wilgen, bijen­bo­men (Tetra­dium daniel­lii) en tamme kastan­jes. De bewoners waren echter bang dat zij opnieuw niet gehoord zouden worden.

Al was er bij gemeente en water­schap zeker de wil aanwe­zig om iets te doen verliep de commu­ni­ca­tie met de buurt­be­wo­ners moeizaam, reden waarom de BR’s werd gevraagd om te bemid­de­len. De voorzit­ter en de secre­ta­ris van de Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht trokken onver­vaard ten strijde, bekeken de situa­tie ter plekke en bespra­ken hun bevin­din­gen met de gemeente en met het water­schap, en dat uiter­aard met open vizier! Dat resul­teerde in een veldon­der­zoek door het Ecolo­gisch advies­bu­reau NWC, deskun­dig op het gebied van flora en fauna. En er werd een snoei- en kapplan opgesteld welke bomen gesnoeid en welke bomen gekapt zouden gaan worden. Een infor­ma­tie­bij­een­komst hierover vond plaats op 27 juni 2023. 

Het defini­tieve kappro­gramma ziet er nu als volgt uit: 
in de enkele bomen­rij zijn de bomen om en om gekapt. Hierna worden op dezelfde locatie nieuwe bomen geplant. De bewoners hebben inspraak welke bomen geplant gaan worden. Herplant is overi­gens een verplich­ting in de omgevings­ver­gun­ning (kapver­gun­ning) en nodig om de vleer­muis­route in stand te houden. In de dubbele rij wordt een aaneen­ge­slo­ten deel van de rij aan de zijde van de chalets gekapt. Deze bomen staan te dicht op de chalets. De overige bomen worden om en om gekapt.

Fase 1 was novem­ber 2023. Er is in de maand novem­ber gekapt omdat dit de minst kwets­bare periode is voor de vleer­mui­zen. Toen zijn de bomen in de enkele rij en de bomen in de dubbele bomen­rij nabij de chalets gekapt. Bij de chalets komen in het najaar van 2024 nieuwe bomen. Dat is toege­zegd. Daar zijn de stobben behan­deld zodat ze minder wortel­op­schot geven in het voorjaar.

Fase 2 is in novem­ber 2024. Dan worden de overige bomen in de dubbele bomen­rij gekapt. De bomen die blijven staan worden gesnoeid waarbij dode takken en lange breuk­ge­vaar­lijke takken worden verwij­derd. De gesnoeide populie­ren worden in de schouw­ron­des meege­no­men en over 4 a 5 jaar beoor­deeld of ze weer gesnoeid worden (waar we van uitgaan) of alsnog gerooid. Mochten er in de dubbele bomen­rij nog vleer­mui­zen verblij­ven dan wordt het kapplan aange­past. Als compen­sa­tie voor het verlo­ren kroon­vo­lume, is, als kers op de taart, door groen­be­heer voorge­steld om bomen te herplan­ten achter de huizen, langs het weste­lijk fiets­pad, die eerder al verlo­ren waren gegaan voor de bouw van het geluid­scherm bij de A16. Dit is echter pas mogelijk na toestem­ming van het water­schap. De vergun­ning hiervoor is aange­vraagd. Als die toestem­ming gegeven wordt, is de schade aan de natuur nihil, en op termijn zijn de natuur­waar­den door biodi­ver­si­teit en meer bomen, sterk verbeterd.

Hanneke en Piet, Milou en Philip, geluk­kig is jullie niet hetzelfde lot bescho­ren als Don Quichote. Hij raakte als idealis­tisch strij­der volle­dig de weg kwijt. Jullie strijd was uiter­mate zinvol en alles­be­halve hopeloos. Van harte profi­ciat! Het was ons Bomen­rid­ders een groot genoe­gen om dit natuur­pad samen met jullie te hebben gelopen, zowel in letter­lijke als in figuur­lijke zin.

Willi­brord Weijmar Schultz

                                 
Bomen van Willems­dorp met postherberg 
(van Anna Paulowna)