Skip to main content

Gespro­ken column bij het

AFSCHEID VAN DE BRUINE MOVIES-BEUK

Vandaag nemen we afscheid van wat nu nog rest van deze meer dan 100 jaar oude bruine beuk. De boom heeft niet de kans gekre­gen van Movies-beuk DeWitt-beuk te worden. In het boekje “Langs monumen­tale bomen in Dordrecht”, uitgave van de gemeente, is het wel één van de 29 toppers. Die moet dus helaas uit de volgende editie geschrapt worden. Zo’n prach­tige, monumen­tale boom verdient een waardig afscheid. Bij deze.

Alles wat leeft sterft. Maar niet alles hoeft dood. In dat boekje consta­teert de gemeente zelf al, dat de beuk ooit alle ruimte had om te groeien en te bloeien, ieder jaar weer, maar helaas gaande­weg strak is ingesnoerd door verhar­ding en verdich­ting. Vooral bij de vorige verbou­wing van deze voorma­lige school heeft de boom een flinke tik gekre­gen, wellicht is de beuk daardoor extra gevoe­lig gewor­den voor waar ze nu aan kapot gaat: de Reuzenwam. Zit die eenmaal in de wortels, dan is de boom ten dode opgeschreven.

Doen we genoeg om ons kostbare bezit aan monumen­tale en volwas­sen bomen te bescher­men? Of vinden we bomen, zoals veel ontwer­pers, project­ont­wik­ke­laars en aanne­mers, autobe­zit­ters en stoep­jes-schoon­ve­gers vooral lastig? Het zou volko­men normaal moeten zijn het schaarse volwas­sen groen in de stad gezond te houden en de ruimte te geven. Ja, anima­ties van het hoe het er bij herin­rich­tin­gen uit komt te zien ritse­len van de wuivende bomen die alle ruimte hebben. De werke­lijk­heid leert dat het meestal een vorm van groen­was­sen is, want de bomen die er al zijn komen in de anima­tie niet voor. Denk aan de populie­ren aan de Dokweg, de lindes op de Spuibou­le­vard of de recent doodge­maakte Japanse linde in Sterren­burg. Het is dus niet alleen een binnenstadsprobleem.

Wat het sneuve­len van deze beuk hier extra duide­lijk maakt is, dat bij bouwac­ti­vi­tei­ten stand­plaats­be­scher­ming van aanwe­zige bomen veel meer aandacht verdient. Want als je de boom niet kapt, maar met wat plank­jes denkt te bescher­men tegen beton­mo­lens en ruwe bouwvak­kers, dan accep­teer je dat zij alsnog het loodje legt. Wij eisen daarom dat bouwers, opdracht­ge­vers net zo goed als aanne­mers, strak­kere voorwaar­den opgelegd krijgen: geen bouwac­ti­vi­teit binnen de kroon die tot bescha­di­ging of verdich­ting kan leiden. De gemeente moet dat van nu af aan standaard voorschrij­ven en laten naleven!

Er zijn veel meer bijzon­dere bomen dan die 29 in Dordrecht. Juist grotere bomen geven de meeste schaduw, filte­ren het meeste fijnstof uit de lucht en onder­steu­nen de biodi­ver­si­teit in de stad. Ik roep daarom ieder­een op via onze site bomenriddersdordrecht.nl bomen te melden die voor een tweede druk van dit boekje  in aanmer­king komen. Zodat we ze beter bescher­men, koeste­ren en liefhebben.

John Steegh

Gedicht Leonita Gerssen 
Voorge­dra­gen door buurtgenoten.

Persbe­richt en filmpje RTV Dordrecht