Skip to main content

Eén van de speer­pun­ten van De Bomen­rid­ders Dordrecht is (zie ons Tienpun­ten­plan) scherp te krijgen en te houden wat er met het bomen­be­stand gebeurt. Daarom volgen we syste­ma­tisch welke kapver­gun­nin­gen worden aange­vraagd en hoe de gemeente daarmee omgaat. Maar de gemeente maakt dat volgen ronduit moeilijk. Neem het Gemeen­te­nieuws (Dordt Centraal 18 augus­tus 2021): 

Er is een kapver­gun­ning aange­vraagd voor “een Hollandse iep op de Groene­krui­slaan, t.h.v. nr 6”. Dat is nog makke­lijk na te gaan. Het gaat om deze boom:

In hetzelfde ‘Gemeen­te­nieuws’ blijkt de kapver­gun­ning te zijn verleend. Gezien de staat van de boom een begrij­pe­lijke keuze, de iep is zo goed als dood.

Veel ingewik­kel­der wordt het bij de volgende aange­kon­digde aanvragen:

“één houtop­stand” op de Haagweg Oost, een lange straat. Gokken welke boom bedoeld is, ik kwam er niet uit. Ook op de Ouden­dijk, bijna 4 km lang, is een aanvraag ingediend voor het vellen van “één houtop­stand”, teveel moeite de boomsoort te vermel­den. Bomen zijn geen spelden en dijken geen hooiber­gen, maar het zoeken past bij: welke speld bedoelt u? Ik heb ook na het nafiet­sen van de hele Ouden­dijk geen idee.

“Eén houtop­stand” in de Dwars­straat, Dubbel­dam. Dat is dan wel weer duidelijk.

Maar ingewik­keld wordt het weer bij een aanvraag voor de kap van “twee houtop­stan­den” in de Corne­lis Evert­sen­straat, Wielwijk. Deze bijvoorbeeld?

Of deze?

Of toch deze?

Geen flauw idee, ook al staan al die bomen er niet perse floris­sant bij.

De leesbaar­heid van het Gemeen­te­nieuws voldoet formeel aan de wet. Maar bruik­bare infor­ma­tie voor wie – als betrok­ken vrijwil­li­ger! – bij wil houden waar kansen voor behoud van groen in de stad liggen, voor wie wil kijken of bomen toch te redden zijn en wie daar op te mobili­se­ren is: kansloos met zo’n manier van communiceren. 

Gemeen­te­nieuws meldt netjes: “tegen de hiervoor genoemde aanvra­gen kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend.” Juridisch klopt dat. Maar de vooraan­kon­di­ging van de aanvraag was bij het opstel­len van de regels over publi­ca­tie van aanvra­gen mede bedoeld om mensen in staat te stellen daar iets van te vinden. Dan moeten ze wel in staat zijn te begrij­pen over welke ontwik­ke­ling het gaat: welke boom? Waarom is kap aange­vraagd? Is er achter­grond­in­for­ma­tie, relevant voor de beoor­de­ling van de aanvraag? Allemaal geheim: “ingediende aanvra­gen liggen niet ter inzage”

DAT MOET ECHT ANDERS, als je mensen bij eigen omgeving en stad wil betrek­ken. Zeker als de Omgevings­wet 2022 in werking treedt. Die eist immers parti­ci­pa­tie vóór formele besluit­vor­ming. Dordrecht heeft daarin nog een lange weg te gaan.

John Steegh
@johnsteegh

Eerder gepubli­ceerd op Het eiland van Dordrecht, natuur­lijk groen en duurzaam.