Skip to main content

Bomenlijst in de raad, onze inbreng hiervoor: Tienpuntenplan Bomenridders

Door 21 juni 2021augustus 18th, 2021Actueel, Algemeen

De Bomen­rid­ders Dordrecht probe­ren niet alleen onnodige kap van bomen te voorkó­men. Wij willen ook de keuzes die de gemeente maakt rond bomen te beïnvloe­den. Daarom hebben we ingespro­ken in de raads­com­mis­sie Fysieke Leefom­ge­ving, maar hen ook ideeën aange­reikt in de vorm van een Tienpuntenplan.

De gemeen­te­raad bespreekt morgen de Bomen­lijst 2021. Hopelijk putten ze daarbij ook uit dit Tienpun­ten­plan (om het een leesbaar te houden heb ik de toelich­ting weggelaten).

We zijn benieuwd wat jullie er van vinden, dus schroom niet om te reageren!

Tienpuntenplan Bomenridders

  1. Wij Bomen­rid­ders beschou­wen bomen en strui­ken als groen kapitaal voor jong en oud. Wij gunnen iedere Dordte­naar deze visie. 
  2. Wij Bomen­rid­ders beplei­ten dat de gemeente alleen een kapver­gun­ning verstrekt als de onver­mij­de­lijk­heid van de kap door de aanvra­ger kan worden aange­toond: “Nee, tenzij”.
  3. Wij Bomen­rid­ders willen dat voor elke gekapte boom in Dordrecht binnen een straal van 1 km een boom met een gelijk­waar­dige boomkroon wordt terug­ge­plant of, als dat onhaal­baar is, met kleinere bomen met samen een verge­lijk­baar kroonvolume.
  4. Wij Bomen­rid­ders beplei­ten dat de omgeving van iedere nieuw geplante boom, ook onder­gronds, zo wordt ingericht dat de boom er gezond volwas­sen kan worden en de voor zijn soort gebrui­ke­lijke levens­duur kan blijven staan.
  5. Wij Bomen­rid­ders werken graag mee aan het opstel­len en actueel houden van een lijst monumen­tale bomen. Deze lijst dient eens in de vijf jaar geactu­a­li­seerd te worden.
  6. Wij Bomen­rid­ders beplei­ten dat parti­cu­liere eigena­ren van monumen­tale bomen voor hun boombe­heer actief worden onder­steund door de gemeente.
  7. Wij Bomen­rid­ders beplei­ten dat de gemeente alle bomen in de openbare ruimte goed onder­houdt. Daar hoort een openbaar toegan­ke­lijk regis­ter bij: welke bomen zijn waarom gekapt, zijn er vervan­gende bomen geplant, waar en hoeveel, ligt de nieuwe aanplant op schema?
  8. Wij Bomen­rid­ders beplei­ten tot 2030 in de gemeente Dordrecht tenmin­ste 120.000 bomen te planten (één per inwoner). Voor iedere boom geldt een afschrij­vings­ter­mijn gelijk aan de natuur­lijke levensduur.
  9. Wij Bomen­rid­ders beplei­ten dat Dordrecht inves­teert in biodi­ver­si­teit, ook met bomen. Daarom worden diverse in het ecosys­teem passende boomsoor­ten naast elkaar geplant, mag blad blijven liggen en wordt ‘onkruid’ niet meer wegge­brand. Waar mogelijk blijven ook gestor­ven bomen liggen voor de overle­ving van zwammen, insec­ten en vogels.
  10. Wij Bomen­rid­ders beplei­ten dat de gemeente ál zijn perso­neel opleidt om in ‘groene kansen’ te denken, ook als het formeel niet aan de orde is. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de kennis en inzich­ten van de diverse ‘groene’ organi­sa­ties in de stad. 

Wie onze toelich­tin­gen wil lezen: meld maar even met een ingang, dan stuur ik het toe.

 

John Steegh

@johnsteegh

 

Eerder gepubli­ceerd in Het eiland van Dordrecht, natuur­lijk groen en duurzaam.