Skip to main content

Decem­ber 2021 is een vrucht­bare maand geweest voor de Bomen­rid­ders Dordrecht. We onder­hou­den sinds de 3e een regulier overleg met enkele gemeen­te­amb­te­na­ren om boomkwes­ties in heel Dordrecht te bespre­ken (en actie af te spreken natuur­lijk). We mogen ons sinds de 9e Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht noemen, niet langer i.o. (in oprich­ting) dus. En sinds 23 decem­ber beschik­ken we over een voor ieder­een toegan­ke­lijke website: https://www.bomenriddersdordrecht.nl. Al eerder hebben we een steun­groep in het leven geroe­pen in de vorm van “Vrien­den van de Bomen­rid­ders Dordrecht”. Daar zit exper­tise en denk- en organi­sa­tie­kracht die wij heel goed kunnen gebrui­ken. Via de site kunt u zich ook aanmel­den als Vriend. U bent welkom!

De website is als commu­ni­ca­tie­mid­del bedoeld. Wij willen stad en omstre­ken graag deelge­noot maken van wat er in de regio op boomge­bied speelt, mensen een platform bieden om ideeën en acties uit te wisse­len en bómen een platform te geven in de besluit­vor­ming, met name in Dordrecht zelf. Dit laatste doen we in dit stadium vooral door in de programma’s voor de raads­ver­kie­zin­gen van alle deelne­mende partijen (ja, àlle!) aandacht voor bomen en groen te beplei­ten. Dit alles tegen de achter­grond waarom bomen zo belang­rijk zijn: niet alleen als symbool van het leven en daarmee een symbool dat geen mensen nodig heeft, maar ook als onmis­bare steun in de strijd tegen klimaat­cri­sis en biodiversiteitscrisis.

We zoeken daarbij uitdruk­ke­lijk de samen­wer­king met andere actieve groepen in de stad, zoals het Platform Duurzaam Dordrecht, IVN en Stich­ting de STAD. Maar natuur­lijk ook met de collega’s van Stich­ting Wantij. Samen voor een klimaat­be­sten­di­ger, groener, leefbaar­der en biodi­ver­ser Dordrecht!

Een minpuntje werd me recent al ingewre­ven: waarom noemen jullie je Bomen­rid­ders Dordrecht, waarom niet Bomen­rid­ders Drecht­ste­den? Inder­daad zijn we in de praktijk ook actief in omlig­gende gemeen­ten, zoals Hardinx­veld-Giessen­dam en Zwijn­drecht. Binnen­kort waarschijn­lijk ook in Hendrik-Ido-Ambacht. Geluk­kig staat in onze statu­ten dat we ons inzet­ten voor bomen in Dordrecht …. en wijde omgeving.

Zegt het voort!

Bomen­rid­der John Steegh