Skip to main content

Een Bomenlijst zonder consequenties, of gaan we bomen echt beschermen?

Door 8 juni 2021augustus 19th, 2021Actueel, Algemeen

Vorige week heb ik namens de Bomen­rid­ders Dordrecht ingespro­ken in de Raads­com­mis­sie Fysiek. Aanlei­ding was behan­de­ling van de Bomen­lijst 2021. De commis­sie had met enige moeite beslist dat die Bomen­lijst, een techni­sche aanpas­sing van de lijst uit 2016, meer niet, toch reden was om er inhou­de­lijk over te spreken. Hierna enkele passa­ges uit mijn inspreektekst:

“Het voorstel voegt welge­teld 60 bomen toe aan de bestaande lijst van 5 jaar geleden, dat is +1%. Er is geen aandacht voor alle beschermde bomen die sinds 2016 zijn gekapt, laat staan voor alle niet beschermde bomen. Waar is het besef van urgen­tie? En dat in de eerste Neder­landse stad die het predi­caat “Wereld­bo­menstad” draagt….

  • waarom actua­li­seert het college niet op de klimaatverandering?
  • waarom besteedt het college geen aandacht aan het toege­no­men belang van bomen voor een leefbare stad?
  • waarom formu­leert het college geen nieuwe doelen als het om bomen gaat, bijvoor­beeld hoe met bestaande bomen bij heront­wik­ke­ling om te gaan?”

“Het College wijst de door de bevol­king aange­dra­gen voorstel­len voor nieuw te bescher­men bomen in 3 van de 4 geval­len af. De argumen­ta­tie getuigt niet van inlevings­ver­mo­gen én respect voor wat onze inwoners belang­rijk vinden: “de boom is niet groot genoeg”, “de boom heeft onvol­doende vooruit­zicht op goed overle­ven”, “de boom is niet geschikt”. Zou het niet logischer zijn te kijken hoe we die belem­me­rin­gen wegnemen?“

“Bomen en strui­ken zijn hét groene kapitaal voor jong en oud. Daarom beplei­ten wij Bomen­rid­ders Dordrecht

  • strik­ter kapbe­leid, vanuit het recent ook door de wethou­der onder­schre­ven uitgangs­punt “nee, niet kappen, tenzij”, maar dan echt,
  • nauwkeu­ri­ger èn openbare registra­tie van herplant als kap onver­mij­de­lijk is,
  • herplant met evenre­dig behoud van kroon­vo­lume, voor schaduw­wer­king en CO2-opname,
  • herplant met meer ruimte voor bomen in de onder­grond zodat ze ook als volwas­sen boom hun natuur­lijke levens­duur kunnen krijgen,
  • herplant met voldoende budget voor onder­houd en onder­steu­ning, ook voor parti­cu­liere eigenaren,
  • én nieuwe aanplant omdat klimaat­ver­an­de­ring noopt tot een uitbrei­ding van het bomen­be­stand, tot 2030 met ten minste 1 boom per inwoner ERBIJ! Dat is immers wereld­wijd de meest effec­tieve, ook kosten­ef­fec­tieve maatre­gel om binnen het Akkoord van Parijs te blijven.”

“Wij vragen u: daag het college uit een nieuwe ronde in te gaan voor het groen- en bomen­be­leid. Geef de bomen meer ruimte!”

Geluk­kig reageer­den vele fracties positief op onze inbreng; er is een initi­a­tief­voor­stel aange­kon­digd om ambiti­eus bomen­be­leid te formu­le­ren en daar ook midde­len voor vrij te maken.

Wie weet, wij wachten in spanning af of de raad zijn kader­stel­lende rol op dit onder­werp waar gaat maken. Anders houden we ze wel bij de les.

John Steegh

@johnsteegh

 

Eerder gepubli­ceerd in Het eiland van Dordrecht, natuur­lijk groen en duurzaam.