Skip to main content

Deze titel is chrono­lo­gisch fout. Eerst hadden we drie stormen binnen vijf dagen, inmid­dels woedt in Europa vijf dagen oorlog. Oorlog is een storm die niet bij toeval doden vergt, maar opzet­te­lijk. Ik herin­ner mij mijn ouders’ verha­len over wat 14 mei 1940 Rotter­dam voor hun leven betekende, wonend in Limburg en Brabant. Ook Bomen­rid­ders leven mee met het onver­diende lot van gewone Oekra­ïense burgers.

Toch even terug naar die stormen. Drie stormen met verwoes­tende windkracht in zo’n kort tijds­be­stek is zeldzaam. Niet ieder­een ziet er het escale­rende effect in van klimaat­ver­an­de­ring. Maar wij Bomen­rid­ders obser­ve­ren dat na drie jaren (extreme) droogte nu andere weers­ex­tre­men volgen: veel neerslag en heftige storm.

Ik spits toe op het stede­lijk bomen­are­aal. Dat staat er door die opeen­vol­gende crises vrij beroerd bij. Niet alleen klimaat­ver­an­de­ring legt daarvoor de kiem, ook mense­lijke keuzes:

  • We koeste­ren als stad het kwets­bare groen onvol­doende, op beheer openbaar groen is in Dordrecht de afgelo­pen jaren bezuinigd;
  • We weten als gemeente nog niet goed hoe om te gaan met door klimaat­ver­an­de­ring versterkte ziektes en schimmels;
  • We verdich­ten met z’n allen de omgeving van de bomen struc­tu­reel door te kleine boomspie­gels en te zwaar verkeer in de directe omgeving. Dat speelt in straten en nog meer bij renova­ties, herstruc­tu­re­rin­gen en nieuwbouw;
  • We vinden per saldo parkeer­ruimte belang­rij­ker dan bomen en ander groen;
  • We nemen in meerder­heid dagen met extreme hitte en niet door bomen afgevan­gen lucht­ver­vui­ling voor lief ten gunste van zon en parkeerplek.

Kortom: we nemen klimaat­cri­sis en biodi­ver­si­teits­cri­sis niet serieus, we hebben er ons niet genoeg op voorbe­reid, ten koste van de bomen en uitein­de­lijk van onszelf. Dat leidt tot dit soort treurig­ma­kende beelden:


Drie Abelen gesneu­veld door de storm.


Storm­schade Iepen Noordendijk.


Storm­schade jonge Eik midden­berm Oranjelaan.

De aanlei­ding voor dit sneuve­len van voor de stad belang­rijke bomen is de storm, maar de oorzaak is divers: einde levens­duur, te smalle, eenzij­zige bewor­te­ling, foute aanplant. Maar we zijn ze wel kwijt, het duurt decen­nia voor we met aanplant het kroon­vo­lume terug hebben. Die tijd hebben we niet meer. Bedenk dat tegen de tijd dat de regering zegt dat we klimaat­neu­traal moeten zijn, 2050, nieuwe aanplant nog nauwe­lijks boompu­ber­leef­tijd heeft bereikt en pas daarna serieus bijdrage levert aan opname van CO2, schaduw­wer­king, fijnstof­fil­te­ring, levens­vreugde gevend groen is.

Zoals we geo-politieke escala­tie niet tegen kunnen houden door net te doen alsof ieder­een van dezelfde democra­ti­sche en recht­sta­te­lijke logica uitgaat, kunnen we de klimaat­cri­sis en e biodi­ver­si­teits­cri­sis tegen­hou­den door net te doen alsof het allemaal wel meevalt, of zelfs te doen alsof het niet bestaat. Neder­land en Europa worden nu ineens wakker rond de geo-politieke crisis. Ik hoop dat de kiezer zich in maart reali­seert dat een heftig en heel zicht­baar conflict als de Oekra­ïne-oorlog die waarschijn­lijk nog lang doorwerkt in de verhou­din­gen in Europa ons het zicht niet mag ontne­men op die andere crises: klimaat en biodi­ver­si­teit. Oorlog is bedrei­gend voor mensen, klimaat is bedrei­gend voor de mensheid.

 

@johnsteegh

@bomendordrecht