Skip to main content

Sinds de Bomen­rid­ders Dordrecht in de lokale media aandacht krijgen weten ook mensen in de ons omrin­gende gemeen­ten de Bomen­rid­ders te vinden. Zo ook in Zwijndrecht.

In Kort Ambacht ligt een al lang min of meer verla­ten erf met een na brand herbouwde boerde­rij die allang zijn functie heeft verlo­ren. Verder op het terrein staat een onoog­lijk gebouw, door sport­clubs gebruikt. De voorma­lige boerde­rij, later tot sport­hal omgebouwd, is al lang geleden aange­kocht door een project­ont­wik­ke­laar, maar verder heeft de natuur haar gang kunnen gaan.

De project­ont­wik­ke­laar heeft kenne­lijk goede contac­ten binnen de gemeente, want ze mochten een plan ontwik­ke­len voor het héle terrein, waarvan ze niet meer dan eenderde in handen hebben, terwijl de rest van de gemeente is. Een plan met een zorgin­stel­ling in de voorma­lige boerderij/sporthal, maar natuur­lijk ook een groot aantal nieuwe wonin­gen, 37 volgens de ingediende plannen. Zeven­en­der­tig nieuwe, luxe wonin­gen, met tuin, midden in een wijk waar voorna­me­lijk mensen met weinig geld en mogelijk­he­den wonen.

Of de gemeente Zwijn­drecht aan zo’n plan meewerkt is niet ter beoor­de­ling van de Bomen­rid­ders Dordrecht. Schoen­ma­ker houd je bij je leest. Maar in de lange periode van exten­sief, of zelfs niet-gebruik van het perceel is daar een natuuroase ontstaan, met veel struweel en vooral 137 heel grote bomen, van aller­lei soorten. De meeste van die bomen staan er floris­sant bij, geen enkele reden voor kap. Toch is dat wat de project­ont­wik­ke­laar van de gemeente, nota bene de grond­ei­ge­naar, vraagt: maak eerst het hele terrein vrij van begroei­ing, dan bouwen wij er luxe wonin­gen: Zwijn­drecht voor poen. Dus niet voor groen.

Een groep omwonen­den vroeg, ten einde raad over de ontoe­gan­ke­lijk­heid van de gemeente en de ondoor­zich­tig­heid van proce­du­res, de Bomen­rid­ders Dordrecht om advies: kunnen we nog iets doen tegen de drama­ti­sche kap van die fantas­ti­sche bomen? Dat advies hebben we natuur­lijk gegeven, wij kijken verder dan de gemeen­te­gren­zen van Dordt. Bij het maken van dat advies stuit­ten we op:

  • een bomen­ver­or­de­ning die nog veel minder bescher­ming tegen onnodige kap verleent dan de model­ver­or­de­ning van de Vereni­ging van Neder­landse Gemeenten,
  • een bestem­mings­plan­pro­ce­dure waarbij door het verle­nen van een groot voorbe­rei­dings­kre­diet alle bezwaar­ma­kers bij voorbaat in het ongelijk zijn gesteld en
  • opposi­tie­par­tijen die nog voor de proce­dure is begon­nen tegen de omwonen­den laten weten dat de pap al gestort is en zij er geen energie meer in gaan steken.

Waarom zou je nog vertrou­wen hebben in hoor en weder­hoor, serieus nemen van bezwa­ren, afwegen van belan­gen, behoud van bomen als het kan? Zo in ieder geval niet. Bewoners rest dan nog slechts de beuk er in te gooien, demon­stra­ties te organi­se­ren, petities te starten en de rechter op te zoeken, voor wat het waard is. We zullen zien of, als de omgeving echt wakker wordt, door civiele opstand zo’n natuur­ver­nie­ti­gend plan nog tegen te houden valt. Aan de Bomen­rid­ders zal het niet liggen.

John Steegh
@johnsteegh