Skip to main content

Column 28
Wij Bomen­rid­ders Dordrecht erken­nen dat stevig bijbou­wen in de stad noodza­ke­lijk is vanwege het nijpende tekort aan betaal­bare wonin­gen. Daarom plannen Dordrecht en Zwijn­drecht alleen al in de Spoor­zone maar liefst 4000 wonin­gen. Maar vergeet dan niet het reeds aanwe­zige stede­lijke groen. We willen immers geen stenen stad die door hitte­stress onleef­baar wordt, al is het maar die luttele weken in het jaar dat het echt warm is. Plannen voor nieuw­bouw bevat­ten doorgaans prach­tige plaat­jes en anima­ties met stede­lijk groen. Prach­tig, maar dan wel pas over veertig jaar.…… Zeker binnen­ste­de­lijk weten bouwers best dat alles wegkap­pen om makke­lij­ker te kunnen werken niet meer te verko­pen is. Niet aan ons, maar ook niet aan de gemeente en nog minder aan omwonen­den. Dus worden de bomen die er al staan tijdens de bouw netjes omgeven door bescher­mende maatre­ge­len: planken om de boom en wat ruimte er omheen die niet betre­den mag worden. Maar ja, dat is wel lastig. Waarom staat die ouwe boom er nog? Kan die niet weg? We planten later wel een nieuwe boom. Toege­ge­ven, presta­tie­druk in de bouw is enorm, dus neem het de bouwvak­kers eens kwalijk. En daar moet nou precies de gemeente een leidende rol op zich nemen!

Maar er is meer. In de bouw staat het gebruik van elektrisch aange­dre­ven machi­nes nog in de kinder­schoe­nen. Die zijn wel nodig om de klimaat- en stikstof­be­las­ting van bouwen terug te dringen. De bouw gebruikt veel beton, houtbouw en het gebruik van hennep zijn nog uitzon­de­ring. Beton is alleen te maken ten koste van onver­vang­bare grond­stof­fen, met veel fossiele energie en is slecht te recyclen. Ook hier valt het een en ander te doen.

Wat wij – mede vanwege eerdere ervarin­gen op aller­lei bouwlo­ka­ties – van de gemeente vragen is: 

·      stel als eis bij ALLE nieuw­bouw dat in de prilste ontwerp­fase eerst bestaande bomen worden geïnven­ta­ri­seerd en als uitgangs­punt voor het ontwerp worden genomen, 

·      contro­leer of tijdens de (voorbe­rei­ding van de) bouw met bouwma­te­ri­aal en machi­nes voldoende afstand wordt gehou­den van de wortels van de bomen, 

·      gun bouwop­drach­ten alleen aan bedrij­ven die in hun hele bedrijfs­voe­ring natuur­in­clu­sief denken en doen,

·      en stel deze eis ook aan projectontwikkelaars. 

Alleen dan bouwen we aan een leefbare stad.

 Tot slot: de verzwak­king van de iconi­sche rode beuk bij The Movies sinds een vorige verbou­wing en het recent sneuve­len van die fantas­ti­sche boom door aantas­ting met een reuzen­zwam geven te denken: Dordrecht heeft al nauwe­lijks monumen­tale bomen van meer dan 50 jaar oud en dan moet er wéér een sneuve­len, zeer waarschijn­lijk door onzorg­vul­dig hande­len tijdens de verbou­wing. Wanneer wordt daar einde­lijk eens straf­rech­te­lijk tegen opgetre­den? Bij een oude boom is ook sluipende vernie­ling moord. 

Daarom: https://www.bomenriddersdordrecht.nl/bomenridders-dordrecht/doneren/

 

@johnsteegh

@bomendordrecht