Skip to main content

Oprichting De Bomenridders Dordrecht

Door 19 april 2021oktober 11th, 2021Algemeen

Dirk van Burgel nodigde me uit een column te schrij­ven over waarom in decem­ber 2020 De Bomen­rid­ders Dordrecht zijn opgericht. Zolang als ik inspi­ra­tie daarvoor heb ik zal ik met enige regel­maat iets vertel­len over wat ons bezig houdt en hoe we Dordrecht boomrij­ker, biodi­ver­ser, klimaat­be­sten­di­ger en voor ieder­een leefbaar­der willen maken. Voorwaar een flinke ambitie!

De Bomen­rid­ders Dordrecht denken op wereld­schaal, maar willen lokaal actief zijn. Om een vliegende start te kunnen maken hebben we aanslui­ting gezocht en gekre­gen bij Stich­ting De Bomen­rid­ders Rotter­dam. Die club is al decen­nia actief en heeft een positie in Rotje­knor verwor­ven. We maken met plezier gebruik van hun ervaring en (bomen)kennis. Wij zijn immers nog maar begin­ners, liefheb­bers van bomen en ander groen, maar geen specialisten.

Bomen op het Eiland van Dordrecht, waar moet je dan begin­nen? Natuur­lijk herbergt het eiland vele duizen­den bomen, maar vooral in de natuur­ge­bie­den. In de stad zelf is het bomen­be­stand de afgelo­pen decen­nia flink kleiner gewor­den. Kijk maar eens naar oude ansicht­kaar­ten van de stad.

Wij consta­te­ren, dat de gemeente een merkwaar­dig dubbel­zin­nige verhou­ding heeft met zijn bomen­be­stand. Het gemeen­te­be­stuur laat niet na er op te wijzen dat zij als eerste Neder­landse stad een inter­na­ti­o­nale onder­schei­ding (“Tree City of the World”) heeft gekre­gen voor het bomen­be­leid en daarbij in het illus­tere gezel­schap verkeert van o.a. New York, Madrid en Milaan. Dat die toeken­ning nogal makke­lijk te verkrij­gen is door een formu­lier­tje op inter­net in te vullen vertel­len ze er niet bij. Het gemeen­te­be­stuur vindt dat ze zorgvul­dig omgaat met het bomen­be­stand, met een Bomen­ver­or­de­ning en een Bomen­lijst. Maar zodra een project­ont­wik­ke­laar een boom in de weg vindt staan van zijn ambities gaat de rode loper uit en wordt de kapver­gun­ning vlotjes verleend. De gemeente presen­teert gelikte video’s over een nieuw park bij Stads­wer­ven, maar heeft voor die nieuwe wijk een bestem­mings­plan gemaakt waar verder geen sprietje groen in past (en alle grote bomen die er nog staan ernstig mee in gevaar zijn, onbeschermd). Om maar wat voorbeel­den te noemen.

Vanwege deze dubbel­zin­nig­he­den hebben de Bomen­rid­ders een tienpun­ten­plan opgesteld om het beleid van de gemeente boomvrien­de­lij­ker te maken en het eiland klimaat­vei­li­ger. Binnen­kort bieden we dit plan aan de gemeen­te­raads­frac­ties aan. Want zo lang de linker(beleids)hand niet blijkt te weten wat de rechter(uitvoerings)hand feite­lijk doet wordt het niet beter, hier op ons prach­tige eiland!

De volgende keer zal ik aan de hand van ons Tienpun­ten­plan precie­zer ingaan op wat er wat ons betreft echt anders moet als het om onze bomen gaat. En ter afwis­se­ling zal ik op concrete situa­ties in de stad ingaan, als illustra­tie van wat die rechter­hand doet. Of flikt, in onze ogen.

John Steegh

@johnsteegh

 

Eerder gepubli­ceerd in Het eiland van Dordrecht, natuur­lijk groen en duurzaam.