Skip to main content

Beste Dordte­naar, dinsdag 12 maart om 13.30 verza­me­len ongeruste Dordtse burgers zich bij het stadhuis om te protes­te­ren tegen het voorge­no­men besluit van de gemeen­te­raad die middag om onvol­doende budget uit te trekken voor het Bomen­pro­gramma.  Dit programma regelt het onder­houd en aanplant en beleid rond Dordtse bomen de komende jaren. Het gewenste niveau kan met het voorge­stelde budget onmoge­lijk gehaald worden, de zorg voor bomen zal de komende jaren in Dordrecht achter­uit gaan. Dit is onbestaan­baar in een tijd van klimaat- en biodi­ver­si­teits­cri­sis.  Deze protest­ac­tie wordt o.a onder­steund door klimaat Coali­tie Dordrecht,  Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht en Extinc­tion Rebel­lion Dordrecht.  Kom jij ook? Je aanwe­zig­heid is nodig en zeer waarde­vol. Tot dinsdag 13.30 voor het Stadhuis.