Skip to main content

Column Bomen­rid­ders no 24

Het recent afgeslo­ten colle­ge­ak­koord rept van een streven naar een autoluw Dordrecht.
En van vergroening.
Dat is natuur­lijk iets wat de Bomen­rid­ders Dordrecht aanspreekt.
In ons 10- punten­plan  staat onder andere dat wij de Dordtse bomen een betere kans en start willen geven om uit te groeien tot gezonde, grote oude bomen die veel bijdra­gen aan de biodi­ver­si­teit en de
leefbaar­heid in onze stad.
Hoe de gemeente hieraan precies vorm gaat geven is nog niet geheel helder.
Men denkt in lange proces­sen die rekening willen houden met een veelheid van
belangen.
Er zijn meerdere nota’s geschre­ven die over de toekomst van de stad gaan.
Dat leidt voorals­nog nog niet tot veel daadwer­ke­lijk resul­taat, al zijn er her en der qua
vergroe­ning wel kleine koers­wij­zi­gin­gen te zien.
Dat geldt echter niet voor de Lange Gelderse Kade.

Deze weg is nu na de jaren­lange renova­tie van de Engelen­bur­ger­brug en de kade
zelf eerder al maanden afgeslo­ten geweest en nu opnieuw voor een aantal maanden.
Ook mocht er door de renova­tie van deze brug er al jaren niet meer gepar­keerd worden.
Bij de renova­tie van de kade zijn de bomen die daar stonden verwij­derd en zijn er later
opnieuw bomen teruggezet.
Deze zijn echter na een jaar weer verwij­derd omdat verkeerde grond zou zijn gebruikt en
verkeer voor verstik­kende verdich­ting bij de bomen zorgde.
Momen­teel is de weg weer een grote bouwput onder andere omdat er beton­nen bakken
worden aange­bracht waarin de nieuw­ste lichting bomen moet komen.
De Bomen­rid­ders hebben zich in een brief naar de gemeente tegen aanplant gekeerd.
Wellicht verbaast u dit maar wij vinden zoals eerder gemeld, dat bomen een goede
start­po­si­tie moeten krijgen om uit te kunnen groeien tot gezonde oude bomen.
Aan die voorwaarde wordt volgens ons niet voldaan zolang de parkeer­plaat­sen aan de
andere zijde van de weg daar gehand­haafd blijven,
De Lange Gelderse Kade is feite­lijk  een gevaar­lijke flessen­hals die te smal is voor een
rij van  gepar­keerde auto’s, heen – en tegemoet rijdend verkeer en fietsers en een bomenrij.

De oorzaak van het misluk­ken van de eerdere terug­plant is volgens ons ook mede
veroor­zaakt door het drukke autover­keer dat over de wortels van de bomen rijdt met
verdich­ting van de aarde tot gevolg en daarmee zeer ongun­stige groei en leefcondities
voor de bomen daar.
De Lange Gelderse Kade is een belang­rijke weg om het stads­cen­trum in en uit te rijden
voor auto’s en zwaar vracht­ver­keer met daar dagelijks veel opstop­pin­gen tot gevolg.
Deze prach­tige kade, uiterst fraai gelegen bij de grote kerk, vraagt en smeekt ons inziens
om het voorgoed ophef­fen van de parkeer­plaat­sen daar.
Het is een noodza­ke­lijk eerste zicht­bare casus voor een andere keuze naar het autoluw
maken door daadwer­ke­lijk ophef­fen van parkeerplekken.
Ja en dat doet pijn en schuurt bij de autobe­zit­ter, naarstig op zoek naar een
parkeer­plaats, maar is wel de richting die Dordrecht op moet.
In zijn algemeen­heid loopt onze stad al nooit voorop als het gaat om heldere grote
ambities in het kader van de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

Het stads­be­stuur vermijdt om echt heldere keuzes daartoe te maken.
Het streven van het college naar een autoluwe stad vereist dan ook zicht­bare stappen die
daar handen en voeten aangeven.
Een mooie veili­ger kade met gezonde bomen zonder parkeer­func­tie en
verkeers­op­stop­pin­gen en vrij zicht op de kerk.
De tijd dat het primaat aan de auto wordt toege­kend hoort achter ons gelaten te worden.
Helaas wachten de Bomen­rid­ders al maanden op een formeel antwoord op onze brief
hierover van het college en verant­woor­de­lijk wethou­ders op ons voorstel.
Dat stemt niet erg hoopvol.

Dirk van Burgel
21 septem­ber 2022