Skip to main content

Column 29

Parti­ci­pa­tie?

Met enig opgeto­gen enthou­si­asme zijn wij Bomen­rid­ders Dordrecht ingegaan op de uitno­di­ging om mee te denken over de herin­rich­ting van de Spuibou­le­vard, zoals wij eerder hebben meege­dacht over het heront­werp van het Weizigt­park. Ook bij andere initi­a­tie­ven en projec­ten weet de gemeente Dordrecht ons inmid­dels te vinden, zoals het Oudland bij de Noorden­dijk, het Kompas (Nieuw Drecht­ster college) en de Bouwhuys-locatie in Wielwijk. Te twaalf­der ure hebben we ook nog mogen aanho­ren waarom op de Dokweg de magistrale populie­ren moesten verdwij­nen, namelijk voor ‘vergroe­ning van de stadsentree’. 

Van dat enthou­si­asme is niet veel meer over. Konden we bij sommige projec­ten nog denken dat we net op tijd op een rijdende trein spron­gen herken­nen we inmid­dels een heel ander patroon.

Dat ziet er als volgt uit: “we hebben al uitvoe­rig met andere betrok­ken partijen overlegd en dit is het resul­taat; u mag meeden­ken over de kleur van de stoep­te­gels, de rest staat vast”. Of: “U hebt eerder geen expli­ciet bezwaar gemaakt tegen deze kap, dus u had het kunnen weten”. Of: “Dit project loopt al jaren, alleen toeval­lig nú hebben we de bomen moeten kappen, want het broed­sei­zoen kwam er aan; maar we wilden toch nog even horen wat jullie er van vinden”. Een variant daarop: taal noch teken op al onze ideeën en sugges­ties, de schelp heeft zich voorlo­pig geslo­ten, “want het is al moeilijk genoeg”.

Vanaf 1 januari 2024 heeft ook Dordrecht zich te houden aan de nieuwe Omgevings­wet. Daarin is ‘parti­ci­pa­tie’ van omwonen­den, betrok­ken bedrij­ven en alle relevante maatschap­pe­lijke organi­sa­ties bij nieuwe ontwik­ke­lin­gen verplicht. De gemeente sorteert daar kenne­lijk op voor: nodig ieder­een uit voor overleg. Alleen: de werke­lijk­heid van het Stads­kan­toor veran­dert niet zo maar met een nieuwe wet. In die werke­lijk­heid wordt eerst ieder plan tot in detail uitge­werkt en worden interne compro­mis­sen geslo­ten, soms tussen wethou­ders, vaker tussen afdelin­gen. Dan worden derden uitge­no­digd ‘om mee te denken’. Waarna ieder alter­na­tief idee, hoe effec­tief ook, met boven­staande redene­rin­gen van tafel wordt geveegd en het interne compro­mis wordt ‘verde­digd’. Daarbij horen we vrijwel altijd een proce­du­reel argument: “dat is al beslo­ten” (door wie en waarom?), “dat doet er niet meer toe” of “het is al beslo­ten, daar valt niks meer aan te doen”. En “dus hoeven we ook niet meer te beargu­men­te­ren waarom jullie ideeën inhou­de­lijk niet kunnen”. De megafoon gaat gewoon een tandje hoger om het eigen plan onze oren in te bazui­nen. En de gemeen­te­raad? Die hult zich, ondanks ons verzoek om te reage­ren, in stilzwijgen….

Wil de gemeente, wil het college, wil de gemeen­te­raad wel echt(e) parti­ci­pa­tie? Onze voorlo­pige conclu­sie is: nee. Want waarom wil de organi­sa­tie niet aan ons alter­na­tief om de schit­te­rende rij lindes op de Spuibou­le­vard te laten staan, in plaats van tegen hoge kosten en met grote risico’s voor de bomen deze twee keer te verplan­ten? Waarom konden de leipe­ren bij het Koets­huis Weizigt niet gewoon blijven staan? Waarom kwamen uitge­re­kend dezelfde populie­ren die op de Dokweg stonden en die nu gekapt zijn promi­nent voor in een anima­tie­film­pje over “de vergroe­ning van de stadsen­tree” nota bene op de site van de gemeente zelf? Waarom zijn alle ideeën die wij aanrei­ken “helaas niet mogelijk”?

Dus gaan we gewoon door met de strijd, met uw hulp. Daarom: https://www.bomenriddersdordrecht.nl/bomenridders-dordrecht/doneren/

@johnsteegh
@bomendordrecht