Skip to main content

Systeemwereld en belevingswereld, in het echt

Door 15 juni 2021oktober 11th, 2021Actueel, Algemeen

Stiekem aange­sto­ken door het bericht in het AD dat Dordrecht weinig klach­ten krijgt heb ik aan de bel getrok­ken over wat ik zag gebeu­ren voor mijn deur. Daar staan twee dit jaar geplante iepen. Een loonwer­ker maakte korte metten met de voorzich­tig opkomende onder­groei bij die lieve spriet­jes. Die ‘bel’ is overi­gens wegge­or­ga­ni­seerd via Fixi.

 Een loonwer­kers­be­drijf haalt de onder­groei bij de nieuwe iepen in de (X)straat (“onkruid”) weg. Dat is niet alleen nutte­loos, het is ook slecht voor de biodi­ver­si­teit: onder­groei geeft ruimte voor planten en dieren (insec­ten m.n.). Daarna is er geen geld om in droge tijden die jonge bomen die nog geen volle­dig wortel­stel­sel kunnen hebben van water te voorzien. De gemeente stelt dus bij groen­be­heer de verkeerde prioriteiten.” 

Opmer­ke­lijk snel (binnen 1 week) krijg ik antwoord (cursief). Mijn obser­va­ties daarna:

Bedankt voor uw melding.”
‘Melding’ terwijl het een klacht is over beleid. Daar is een klach­ten­sys­teem niet voor?

Het beheer van het groen zit in groen­be­stek­ken waar afspra­ken in staan die van te voren en voor 4 jaar afgespro­ken worden.”
Ah, wat burgers vinden van hoe het zou moeten met beheer van groen in de stad in concrete situa­ties, daar gaan we allemaal de komende vier jaar niet meer over. Het is namelijk in een bestek (dus uitbe­steed) vastgelegd.

“Het verwij­de­ren van onkruid in de boomspie­gels is een van de werkzaamheden.”
Ah, het is en blijft ‘onkruid’, dat bepaalt een afspraak in een bestek.

“Wat wel kan is dat mensen een boomspie­gel adopte­ren en er dan plant­jes in kunnen zetten.”
Ah, als we het geen goed idee vinden veran­dert het beleid niet, maar worden wij omwonen­den verant­woor­de­lijk gemaakt voor ecolo­gisch beheer van boomspie­gels en moeten de boomspie­gel ‘adopte­ren’. We mogen ‘plant­jes’ in de boomspie­gel aanbren­gen, maar als de natuur het zelf doet mag het niet, want ‘onkruid’. Wat een armoe…..

“Voor insec­ten zijn er locaties waar b.v. weinig gemaaid wordt of waar de gemeente planten heeft neerge­zet die insec­ten aantrekken.”
Ah, de gemeente weet precies welke plekken wel (en dus ook welke niet, want dan is het ‘onkruid’) geschikt zijn om ruimte te houden voor natuur.

“Wat betreft het water­ge­ven van de bomen heeft de aanne­mer vorige week alle jonge bomen in de binnen­stad water gegeven.”
Inder­daad kwam er een dag later een trekker met een water­tank die opper­vlak­kig wat water op een inmid­dels verdichte en met honden­poep verziekte onder­grond opspoot, zonder te zien of dat water ook werke­lijk de boomwor­tel­tjes bereikte. Dàt was immers niet zijn opdracht. Wij staan inmid­dels, bij doorgaande droogte, zelf met emmers die spriet­jes te helpen.

Dit is geen aanval op de ambte­naar die mij geant­woord heeft. Die heeft dat allicht met de beste bedoe­lin­gen gedaan. Die heeft waarschijn­lijk standaard­tek­sten gebruikt in antwoord op vorige klach­ten. Komen die twee werel­den nog ooit bij elkaar?

Om dat te bewerk­stel­li­gen hebben we een gemeen­te­raad gekozen, maar of dat genoeg is?

John Steegh

@johnsteegh

 

Eerder gepubli­ceerd in Het eiland van Dordrecht, natuur­lijk groen en duurzaam.