Skip to main content

Systeemwereld en belevingswereld

Door 21 mei 2021augustus 19th, 2021Actueel, Algemeen

Wij Bomen­rid­ders Dordrecht beïnvloe­den het bomen­be­leid van gemeente, project­ont­wik­ke­laars, woning­cor­po­ra­ties en zeker ook tuinei­ge­na­ren waar bijzon­dere bomen in staan. Zodat ons stede­lijke bezit aan monumen­taal groen ten minste overeind blijft en niet alleen binnen de Singel. Bomen­be­houd en uitbrei­ding van bomen­are­aal zijn immers een essen­ti­ële sleutel naar het klimaat­be­sten­dig maken van ons eiland. Daarom spreken we in bij de gemeente (4 juni in raads­com­mis­sie Fysiek) als de actua­li­se­ring van de Bomen­lijst 2016 naar een nieuwe Bomen­lijst ‘2020’ aan de orde is. En we toetsen ter plekke op aanvra­gen voor kap- of verplaat­sings­ver­gun­nin­gen voor de (in onze ogen veel te weinige) bomen die onder het bescher­mings­re­gime vallen van de Bomen­ver­or­de­ning en die Bomenlijst.

Als we naar aanlei­ding van zo’n aanvraag voor kap (vaak van de gemeente bij zichzelf, hoezo onafhan­ke­lijk?) ter plekke komen, ‘bemoeien’ omwonen­den zich er meteen mee. “Waarom staat u naar onze bomen te kijken? Is er iets mee dan?” Als we ons bekend hebben gemaakt als Bomen­rid­ders Dordrecht is er vaak opluch­ting: “Ah, we staan er niet alleen voor als buurt, om deze voor ons enorm belang­rijke bomen, koste wat het kost, te behou­den!”. Soms ook zijn de buurt­be­wo­ners nog strijd­baar­der en feller dan wij: “Jullie denken er nog over om bezwaar te maken tegen deze voorge­no­men kap? Nou, ik heb al een bezwaar­schrift ingediend en een voorlo­pige voorzie­ning bij de recht­bank aange­vraagd, want je weet het hier maar nooit. Voor je het weet zijn ze gekapt en is het: sorry, beetje te voort­va­rend geweest.”

We vragen altijd netjes de achter­lig­gende techni­sche infor­ma­tie op. Dan krijgen we een rapport waaruit zou blijken dat “boom 1 inmid­dels een gevaar is voor de tegen­over­lig­gende wonin­gen, zodat boom 2, vergroeid met boom 1, ook niet te handha­ven is; boom 3 is sowieso te slecht en dus nemen we, vanwege het risico van omval­len ook meteen boom 4 en 5 mee.” Dat noemen we kaalslag.

Waar we de komende tijd echt aandacht voor willen is het verschil tussen de systeem­we­reld van die techni­sche infor­ma­tie en de belevings­we­reld van de mensen (en de bomen!) in de stad. De systeem­we­reld redeneert vanuit risico’s en aanspra­ke­lijk­he­den, (veron­der­stelde) reste­rende levens­duur, het vermij­den van toekom­stige beheer­kos­ten. De belevings­we­reld van omwonen­den is: “we hebben deze bomen groot zien worden, ze zijn deel van ons leven hier, we willen best zelf meehel­pen om ze overeind te houden, onze kinde­ren weten niet anders dan dat die joekels hier staan. Laat ons meeden­ken over hoe we ze kunnen redden, al is het maar voor de komende tien jaar.”

Het wordt tijd dat de belevings­we­reld wint van de systeemwereld.

John Steegh

@johnsteegh

 

Eerder gepubli­ceerd op Het eiland van Dordrecht, natuur­lijk groen en duurzaam.