Skip to main content

De Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht heeft met veront­waar­di­ging kennis genomen van de onnodige voort­va­rend­heid waarmee de gemeente Dordrecht is overge­gaan tot het kappen van vier naar schat­ting 60 jaar oude majes­tu­euze populie­ren in wat de gemeente “groen lint Tromp­tui­nen” in Wielwijk noemt. Met de kap binnen luttele dagen nadat ons bezwaar­schrift tegen die kap werd afgewe­zen op grond van het advies van de bezwaar­com­mis­sie, ontneemt de gemeente ons de mogelijk­heid te probe­ren via de rechter de kap alsnog tegen te houden. Daarover zijn wij zeer teleur­ge­steld. Wij Bomen­rid­ders werken met open vizier en verwach­ten dit ook van de kant van de gemeente Dordrecht. 

Het gaat hier om het langlo­pende project waarin Wielwijk autolu­wer én ‘vergroend’ moet worden en waarbij toevoe­ging van nieuwe wonin­gen IN het Wielwijk­park door die vergroe­ning gecom­pen­seerd zou gaan worden. Het is toch van de zotte om dan in het kader van die vergroe­ning bestaande, volgroeide zwarte populie­ren die wel 150 jaar kunnen worden op te offeren aan een kaars­recht fiets­pad (met stads­ver­war­ming eronder), in plaats van het fiets­pad om die bomen heen aan te leggen?

Bijge­voegd enkele opnamen van de kap van dinsdag 7 decem­ber 2022. Aan de gesta­pelde stammen is prima te zien dat het gezonde populie­ren waren die nog jaren­lang hun groene diensten aan de wijk hadden kunnen leveren zoals schaduw, verkoe­ling, stads­schoon, biodi­ver­si­teit en als habitat voor aller­lei planten en dieren.

Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht