Skip to main content

Een warme zondag is een prima gelegen­heid om uit het centrum waar ik woon een fikse wande­ling door de stad te maken. Het is opval­lend rustig in het Wantij­park, waar veel bomen er prima bijstaan, maar veel ook niet. Toch nog naweeën van de droogte van de afgelo­pen jaren? Het is bekend dat de plata­nen het dit jaar extra moeilijk hebben, en daar hebben we er veel van in de stad.

Dat komt door facto­ren waar de gemeente niet veel aan kan doen, zeker niet op de korte termijn en zeker niet met voldoende impact, tenzij iederéén meedoet: klimaat­ver­an­de­ring, met als belang­rijk­ste kenmerk dat de extre­men extre­mer worden. Niet alleen zoals de afgelo­pen drie jaar met lange droge zomers, maar ook ineens een héél koude febru­a­ri­week of de extreme plens­buien die vorige week de Maas en de Rijn, maar vooral de zijri­vier­tjes tot ongekende hoogtes opstuw­den. We betreu­ren inmid­dels meer dan 200 doden en de kandi­daat-minis­ter-presi­dent van Duits­land, Armin Lachet, noemde het “de ergste ramp van de 21e eeuw”. Dan denk ik: tot nu toe dan, want de effec­ten van klimaat­ver­an­de­ring gaan we de komende decen­nia nog veel meer meemaken.

Via de Noorden­dijk en de Vissers­dijk naar de Koeien­dijk (een parel­tje) en het Dubbel­mon­de­park, onbekend (behalve bij Dubbel­dam­mers), maar mijn favoriete Dordtse park. Bij de plannen voor de groene “Dordwijk-zone” speelt het helaas een margi­nale rol. Terwijl het wemelt van de biodi­ver­si­teit, met ook de bijzon­dere heckrunderen.

Om te gaan kijken naar hoe een Japanse linde op de Venus­laan, Sterren­burg I, erbij staat. Daar heeft een bekende Dordtse project­ont­wik­ke­laar een ‘kapver­gun­ning’ aange­vraagd om die linde te mogen verplaat­sen naar het speel­veldje ernaast (waar al bomen staan, die dus zouden moeten verdwij­nen, tel uit je winst). Hij wil namelijk een groter appar­te­men­ten­com­plex bouwen dan volgens bestem­mings­plan is toegestaan.

Omwonen­den én de Bomen­rid­ders hebben tegen deze ‘verplan­ting’ bezwaar gemaakt. De proce­dure ligt stil, omdat gemeente en project­ont­wik­ke­laar kenne­lijk in overleg zijn over het bouwplan. Onder­tus­sen heeft de project­ont­wik­ke­laar de boom ‘ingepakt’ in een kist, om verplan­ting later mogelijk te maken. Een krappe kist kenne­lijk. Want zo staat de ooit magistrale linde erbij: met hooguit 10% van het blader­dek dat zo’n boom nu moet hebben.

Gaat deze boom de juridi­sche proce­dure nog overle­ven? Of wordt het: opera­tie geslaagd, want patiënt overle­den? Ik vrees dat het daar op uitloopt. Ons handha­vings­ver­zoek om die kist weg te halen is afgewe­zen met als argument dat ie er al zit. Eigen­rich­ting loont dus, want die kist is zonder vergun­ning de grond in geboord, veel te krap om de boom. Als de linde overlijdt ligt dat aan de laksheid van de gemeente en het te veel meebe­we­gen met deze project­ont­wik­ke­laar, die bomen maar lastig vinden. Kortom: Van Pelt mag een linde om zeep helpen en de gemeente doet niets.

John Steegh

@johnsteegh

 

Eerder gepubli­ceerd op Het eiland van Dordrecht, natuur­lijk groen en duurzaam.