Skip to main content

Afgelo­pen donder­dag sneuvelde deze, een van onze groot­ste populie­ren, een Itali­aanse zwarte, in de Schui­ten­ma­kers­straat, hartje binnen­stad. De gemeente vond dat de boom een direct gevaar voor zijn omgeving vormde, dat de populier ieder moment om zou kunnen vallen, wegens een te dunne restwand.

Een omwonende had bezwaar gemaakt tegen de voorge­no­men kap en aan de Recht­bank gevraagd de kapver­gun­ning voorlo­pig op te schor­ten, in afwach­ting van een tweede onder­zoek naar de toestand van de boom. Helaas was die contra-exper­tise er nog niet bij de zitting in de Recht­bank in Rotter­dam. De rechter ging mee in de redene­ring van de gemeente dat de omwonende en wij niet voldoende aanne­me­lijk hadden gemaakt dat er géén acuut gevaar was. Zo gaat dat bij rechters: de gemeente heeft gelijk tot het tegen­deel is bewezen. Een bittere les en een zeer beperkte taakop­vat­ting van de rechter. Helaas is dat standaard-jurisprudentie.

Met onze hulp heeft de omwonende een boomdes­kun­dige ingescha­keld. Die kwam tot een andere conclu­sie: de boom is welis­waar ‘oud’ (50–60 jaar), maar in kern gezond. De wand om de holle kern en de voet is met name waar de wind het meeste risico vormt, aan de westkant, dik genoeg. Volgens die tweede deskun­dige zou de gemeente kunnen volstaan met flink snoeien om de windvang te verkleinen.

Met dit rapport onder de arm zijn de omwonende en ik naar de verant­woor­de­lijke wethou­der, Marco Stam, gegaan. Die bleek, op advies van zijn bomen­man én zijn jurist, onver­murw­baar. De populier moest weg, en wel zo snel mogelijk. Zelfs wachten tot de zitting van de bezwaar­schrif­ten­com­mis­sie zat er niet in.

Dat bleek inder­daad snel: binnen drie dagen ligt de boom in stukken gehakt op het Sint Surap­lein. Dat zag er uit als op de getoonde foto.

Dit is natuur­lijk geen uitzon­de­ring. We hebben de laatste tijd wel meer geval­len gezien waarbij “het zekere voor het onzekere” wordt genomen. Daarnaast is duide­lijk, dat jonge aanplant goedko­per is dan beheer van oudere bomen. Vanaf een leeftijd van 40 vergen aller­lei stads­bo­men onder­houd. Dat kost geld. Terwijl er op groen­be­heer in Dordrecht de laatste jaren serieus bezui­nigd is. Dat geld is er dus niet. Tel daar bij op, dat de gemeente doods­bang is voor schade­claims als het mis gaat en je ziet de onzalige combi­na­tie van geldge­brek om volwas­sen bomen goed te onder­hou­den en juridi­se­ring van het overle­ven daarvan. Bomen die vaak nog nauwe­lijks de bomen­pu­ber­teit ontgroeid zijn. Daarom mogen bomen in Dordrecht (en ver daarbui­ten) niet oud worden.

John Steegh

@johnsteegh

 

Eerder gepubli­ceerd in Het eiland van Dordrecht, natuur­lijk groen en duurzaam.