Hoe werkt het?

De gemeente Dordrecht kondigt in Dordt Centraal, op de gemeentepagina’s, aan welke aanvra­gen zijn binnen­ge­ko­men voor een omgevings­ver­gun­ning. In die huis-aan-huis-krant (alleen bij ja-ja- en ja-nee-stickers) staat ook of het om een verbou­wing gaat, een bestem­mings­wij­zi­ging of kap van een boom. Verplaat­sen van een boom geldt als kap.

Tegen zo’n aanvraag kun je niets doen. Het is alleen bedoeld om je te infor­me­ren dat daarover een beslis­sing moet worden genomen door het college van burge­mees­ter en wethou­ders (B&W). Die beslis­sing moet binnen zes weken na de aanvraag worden genomen. B&W kan die beslis­ter­mijn met maximaal zes weken verlengen.

Heeft B&W eenmaal een vergun­ning verleend (hij kan ook gewei­gerd worden en dat gebeurt ook af en toe), dan kun je daarte­gen bezwaar maken. Een verleende vergun­ning staat opnieuw in Dordt Centraal; je kunt je ook abonne­ren op melding van vergun­nin­gen via overheid.nl/berichten-over-uw-buurt/. Dat bezwaar kan tot zes weken na de verle­ning worden gemaakt.

Wanneer B&W zichzelf een vergun­ning heeft gegeven (voor kap van bomen in de openbare ruimte), heeft B&W met zichzelf afgespro­ken in die zes weken niet te kappen. Gaat het om een vergun­ning voor een boom op parti­cu­lier terrein, dan geldt deze beper­king niet.

Een bezwaar (met als titel “bezwaar­schrift”) kan worden ingediend bij:

College van burge­mees­ter en wethou­ders van de gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Onder vermel­ding van het zaaknum­mer (dat staat bij de publi­ca­tie in Dordt Centraal of op overheid.nl). Het bezwaar moet niet alleen je persoon­lijke gegevens bevat­ten, maar ook een inhou­de­lijke argumen­ta­tie waarom je het met de vergun­ning niet eens bent. Het bezwaar wordt dan doorge­leid naar de bezwaar­schrif­ten­com­mis­sie van de gemeente. Deze commis­sie toetst, afhan­ke­lijk van de aard van het bezwaar, of er een hoorzit­ting wordt georga­ni­seerd of de commis­sie ook zonder mensen te spreken een advies kan formu­le­ren aan B&W. Na dat advies beslist B&W opnieuw over alle aange­dra­gen argumenten.

De argumen­ta­tie in deze fase gaat (offici­eel) over de vraag of de vergun­ning inhou­de­lijk terecht is verleend. De commis­sie toetst echter ook meteen op de vraag of je wel belang­heb­bend bent. Als je in de buurt woont van de bedreigde boom en de boom dus deel is van je leefom­ge­ving ben je belang­heb­bende. Woon je verder weg dan kun je alleen bezwaar maken als je een vereni­ging of stich­ting bent die zich het belang van het behoud van bomen ten doel heeft gesteld. Alle andere bezwaar­ma­kers worden meteen niet ontvan­ke­lijk verklaard. Dan ben je dus meteen af.

Argumenten bij het bezwaar

In je bezwaar­schrift kun je wijzen op de waarde van de boom, bijvoor­beeld voor het geven van schaduw, het tegen­gaan van hitte­stress en/of water­over­last en/of voor de schoon­heid van het stads­ge­zicht bij jou in de buurt, zeker als het gaat om een beschermd stads­ge­zicht. Je kunt ook de argumen­ta­tie voor de kap aanvech­ten, want vaak beroept de gemeente zich op een door een ‘boomdes­kun­dig bureau’ uitge­bracht rapport waarin de levens­vat­baar­heid van de boom of boomgroep wordt beschre­ven en de risico’s die de boom(groep) zou veroorzaken.

  • De Bomenstich­ting biedt aanvul­lende info over bezwaar maken, en waar een bezwaar­schrift aan dient te voldoen.
  • Advocaat mr. Jilles van Zinde­ren te Utrecht is gespe­ci­a­li­seerd in Bomen­recht en kan – tegen betaling – wellicht aanvul­lende juridi­sche bijstand verlenen.
  • Boom Effect Analyse (BEA): het is raadzaam om een zgn. BEA te laten uitvoe­ren, deze kan je bezwaar extra gewicht geven. Er zijn vele grotere en kleinere bureaus die zo’n ‘contra-exper­tise’ kunnen leveren. Wij kunnen bij navraag sugges­ties doen.

Tegelijkertijd een “voorlopige voorziening” aanvragen?

Het indie­nen van bezwaar weerhoudt de vergun­ning­aan­vra­ger (gemeente zelf, maar zie hierbo­ven, of een parti­cu­lier) er niet van meteen te kappen. Als je vermoedt dat de aanvra­ger snel wil kappen kun je een “voorlo­pige voorzie­ning” aanvra­gen bij de Recht­bank Rotter­dam. Als die wordt toege­kend mag er tot het einde van de hele proce­dure (die bij de Raad van State kan eindi­gen, dus jaren later) niet gekapt worden. Een voorlo­pige voorzie­ning wordt doorgaans alleen toege­kend als de rechter twijfelt over de onder­bou­wing van de vergun­ning, bijvoor­beeld aan de hand van een door jou of anderen aange­dra­gen ‘contra-exper­tise’ op de rappor­ten waar B&W zich op baseert.

Tegelijkertijd of bij geen vergunningsaanvraag een “handhavingsverzoek” indienen?

Het kan zijn dat iemand een boom zonder vergun­ning dreigt te kappen, of zó slecht behan­delt dat het op illegale kap neerkomt. Het kan ook zijn dat een aanvra­ger zich niet houdt aan de voorwaar­den van een verleende vergun­ning, bijvoor­beeld door om een te verplan­ten boom in een te krappe bak te plaat­sen. In dat geval kun je bij de gemeente een handha­vings­ver­zoek indie­nen, adres idem als bij “bezwaar”, maar met als titel “handha­vings­ver­zoek”. Verwij­zing naar de belan­gen die in artikel 4:11 APV staan, toege­spitst op de situa­tie, is dan nodig: welk onder­deel van dat artikel dreigt niet nageleefd te worden? Een handha­vings­ver­zoek komt niet bij de bezwaar­schrif­ten­com­mis­sie, het college van B&W kan dat helemaal zelf bepalen. Bij het niet ingaan op een handha­vings­ver­zoek kun je wel naar de rechter om handha­ving alsnog af te dwingen.

Beroep

Als B&W op basis van het advies van de bezwaar­schrif­ten­com­mis­sie een nieuw besluit heeft genomen (formeel is dat een volle­dige herover­we­ging van de verleende vergun­ning, dus niet alleen op juridi­sche, maar ook op inhou­de­lijke argumen­ten) en je bent het met dat besluit niet eens, dan kun je daarte­gen beroep aante­ke­nen bij de Recht­bank Rotter­dam. In de beslis­sing van B&W waar je van op de hoogte wordt gesteld staat ook hoe je daarte­gen beroep kunt aante­ke­nen bij die rechtbank.

Kosten

Bezwaar maken is gratis. Zowel voor het instel­len van beroep als voor het verzoe­ken om een Voorlo­pige Voorzie­ning wordt ‘griffie­recht’ geheven. Dit kost voor een parti­cu­lier € 181 en voor een vereni­ging of stich­ting € 360 (tarie­ven 2021).  Ook hier is het raadzaam om op te trekken met medebe­wo­ners, zodat de kosten kunnen worden verdeeld. Reken voor een eventu­ele contra-exper­tise om je bezwaar en/of beroep technisch-inhou­de­lijk te onder­bou­wen en door de Recht­bank serieus te laten nemen op nog eens enkele honder­den euro’s.

Advies vragen aan de Bomenridders Dordrecht

Behou­dens bijzon­dere situa­ties (monumen­tale en andere iconi­sche bomen) maken wij als Bomen­rid­ders alleen bezwaar tegen een verleende vergun­ning als er genoeg omwonen­den zijn die het met de voorge­no­men kap ook oneens zijn. Dat heeft niet alleen te maken met het grote aantal kapaan­vra­gen en onze beperkte capaci­teit, maar ook met onze keuze alleen actie te onder­ne­men richting de vergun­ning­ver­le­ner en de aanvra­ger als daarvoor draag­vlak in de omgeving is.

Mocht je er niet uitko­men of onder­steu­ning kunnen gebrui­ken bij je actie, dan kun je ons altijd benade­ren. Wellicht kunnen wij jou of je actie dan op weg helpen. Het contact zoeken met raads­frac­ties of de pers kan ook helpen. Wij hebben zonodig de adressen.

DUS TIP: Plaats eens een oproep aan de politiek of de pers!