De Bomen­rid­ders Dordrecht zijn een groep mensen die zich grote zorgen maken over de bomen, biodi­ver­si­teit en de klimaat­cri­sis. Om de achter­uit­gang te keren, en een bijdrage te leveren aan het oplos­sen van deze crises, heeft stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht zichzelf een aantal doelen opgelegd.

Jaarverslagen

Jaarver­slag Bomen­rid­ders Dordrecht 2023.docx

Jaarver­slag Bomen­rid­ders Dordrecht 2022.docx

 

Wat willen wij?

Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht stelt zich ten doel:

 1. Het bevor­de­ren van een groene leefom­ge­ving voor mens en dier in Dordrecht en omgeving, in het bijzon­der door de aanplant van meer bomen en strui­ken en ander groen, en van het creëren van voor die bomen, strui­ken en ander groen geschikte leefomstandigheden;
 2. Het terug­drin­gen van mense­lijke activi­tei­ten die het klimaat en de biodi­ver­si­teit nadelig beïnvloe­den, en het bevor­de­ren van maatre­ge­len die klimaat­ver­an­de­ring en verlies aan biodi­ver­si­teit tempe­ren, in het bijzon­der door vergro­ting van het aantal bomen, strui­ken en ander groen en een natuur­vrien­de­lij­ker praktijk bij snoeien, maaien en kappen;
 3. Het behoud van het bestaande areaal aan bomen en strui­ken en ander groen in Dordrecht en omgeving, zowel in de openbare ruimte als op parti­cu­liere grond, onder andere door struc­tu­rele herplant bij verlies door kap of sterven;
 4. Het vergro­ten van de kennis bij uitvoer­ders van bomenbeleid;
 5. Het vergro­ten van de kennis over en betrok­ken­heid bij bomen, strui­ken en ander groen bij de inwoners en onder­ne­mers van Dordrecht en omgeving;
 6. Het onder­steu­nen van inwoners en onder­ne­mers van Dordrecht en omgeving bij eventu­ele inspraak en overheids­pro­ce­du­res rond bomen­be­leid en voorge­no­men kap of verwijdering;
 7. En voorts al hetgeen met één en ander recht­streeks of zijde­lings verband houdt of daartoe bevor­der­lijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoe doen wij dat?

De stich­ting tracht haar doel onder meer te verwe­zen­lij­ken door:

 1. Het benut­ten van inspraak­mo­ge­lijk­he­den die overhe­den bieden;
 2. Publi­ca­ties, waaron­der begre­pen een eigen website en uitin­gen op sociale media, lezin­gen, voorstel­lin­gen, bijeen­kom­sten, demon­stra­ties en acties, te begin­nen met een Tienpun­ten­plan als kader voor onze activiteiten;
 3. Het indie­nen van bezwa­ren tegen dreigend verlies van bomen en struiken;
 4. Het instel­len van rechts­vor­de­rin­gen en het optre­den als proces­par­tij wanneer één of meer van de doelen in het geding zijn;
 5. Alle overige wette­lijke middelen.

Financiën

Voor het verwe­zen­lij­ken van haar doelen heeft Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht in sommige geval­len finan­ci­ële midde­len nodig. Dit vermo­gen van de stich­ting zal worden gevormd door:

 1. subsi­dies en donaties;
 2. schen­kin­gen, erfstel­lin­gen en legaten, met dien verstande dat erfstel­lin­gen alleen kunnen worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving;
 3. ontvang­sten uit activi­tei­ten en publicaties;
 4. alle andere verkrij­gin­gen en baten.

Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht zal alles doen wat in haar vermo­gen ligt om de finan­ci­ële midde­len waarover zij beschik­king heeft, op een verant­woorde manier te beheren. Op verzoek kunnen jaarcij­fers aan de aanvra­ger beschik­baar gesteld worden.

Bestuur

Het bestuur van stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht wordt momen­teel gevormd door:

 • Voorzit­ter: John Steegh
 • Secre­ta­ris: Willi­brord Weijmar Schultz
 • Penning­mees­ter: Kees van Berchum
 • Lid: Willem Anker
 • Lid: Hanneke Kijlstra

De leden van het bestuur genie­ten geen beloning voor hun bestuurs­werk­zaam­he­den. Zij hebben wel recht op vergoe­ding van de door hen in de uitoe­fe­ning van hun functie gemaakte kosten.