Doneren

Je kunt onze activi­tei­ten onder­steu­nen met een donatie, via een overboe­king naar onze bank-rekening, of via bijgaand donatie­for­mu­lier. Je kunt een eenma­lige of een perio­dieke bijdrage opgeven, op maand- of jaarba­sis. Daarnaast kun je ervoor kiezen om je donatie toe te wijzen aan een categorie:

  • Algemene kosten (ook voor PR en educatie),
  • Juridi­sche kosten (voor bijv. het voeren van een beroeps­pro­ce­dure tegen een kapvergunning),
  • Inhuur externe deskun­dige (wanneer dat nodig is).

Het is ook mogelijk om Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht op te nemen in je testament.

Wij leggen verant­woor­ding af voor onze uitga­ven in een jaarver­slag, zie hieronder.

Overboe­king via de bank
Ons rekening­num­mer is NL08 TRIO 0320 4569 51

Naast doneren kun je ons ook op andere manie­ren onder­steu­nen. Wordt daarom ook Vriend van de Bomen­rid­ders Dordrecht.

anbi_logoStich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht is een stich­ting zonder winst­oog­merk en heeft ANBI-status verkre­gen; wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instel­ling. Dit betekent onder meer dat giften aftrek­baar zijn van de belas­tin­gen en dat grotere schen­kin­gen die je aan de stich­ting doet zijn vrijge­steld van schenkbelasting.

RSIN/fiscaal(identificatie)nummer: 863338379

 

Finan­ci­ële verantwoording

Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht zal jaarlijks verslag doen van haar finan­ci­ële ins- en outs en haar activi­tei­ten hier op deze website. Klik hier voor download van ons laatste jaarverslag.

Donatie­for­mu­lier – iDeal

Bedrag