Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht kan jouw steun goed gebrui­ken! Word daarom Vriend van de Bomen­rid­ders Dordrecht.

Als vriend van de Bomen­rid­ders Dordrecht onder­schrijf je ons tienpun­ten­plan en wil je jouw eigen bijdrage leveren aan de reali­sa­tie hiervan:

  1. ik wil actief zijn voor de Bomen­rid­ders Dordrecht bij concrete bomen­ac­ties en/of waarne­mer zijn in de wijken.
  2. er mag een beroep op mij gedaan worden aangaande mijn deskun­dig­he­den zoals marketing/financiering, vormge­ving, bomen in brede zin, ideeën, proce­du­res e.d.
  3. ik wil finan­ci­eel bijdragen.

Jouw finan­ci­ële donatie is zeer welkom en heel erg nodig voor het uitvoe­ren van onze acties. Ga hiervoor naar de pagina Doneren.

Als vriend van de Bomen­rid­ders kun je ook aange­ven of je opgeno­men wilt worden in de app-groep Vrien­den van de Bomen­rid­ders Dordrecht. Je kunt je via de contact­pa­gina bij ons bekend maken, en je keuze(s) laten weten.

Je steunt ons ook met het doorver­tel­len van het Bomen­rid­ders-verhaal en je vrien­den en kennis­sen op ons attent maken.