Skip to main content
Categorie

Actueel

32  Nogmaals: Bomenprogramma 

Door Actueel

32  Nogmaals: Bomen­pro­gramma  Dinsdag 12 maart heeft de Dordtse raad het Bomen­pro­gramma vastge­steld. Helaas inclu­sief de finan­ci­ële opleg­ger waardoor vanaf 2026 het rampsce­na­rio “D” werke­lijk­heid dreigt te worden. Behalve als……!   Vooraf­gaand aan de raads­ver­ga­de­ring hebben de Bomen­rid­ders, Extinc­tion Rebel­lion en de Klimaat­co­a­li­tie gedemon­streerd op het Stadhuis­plein tegen deze dreigende bezuiniging.…

Lees verder

Oproep tot Protest

Door Actueel, Algemeen

Beste Dordte­naar, dinsdag 12 maart om 13.30 verza­me­len ongeruste Dordtse burgers zich bij het stadhuis om te protes­te­ren tegen het voorge­no­men besluit van de gemeen­te­raad die middag om onvol­doende budget uit te trekken voor het Bomen­pro­gramma.  Dit programma regelt het onder­houd en aanplant en beleid rond Dordtse bomen de komende…

Lees verder

Column 31: Bomenprogramma

Door Actueel

Dinsdag 13 febru­ari is voor het eerst politiek-inhou­­de­­lijk gespro­ken over het concept voor een Bomen­pro­gramma voor onze stad. Lof voor de bomen alom, maar vervol­gens gingen veel monolo­gen vooral over geld: ‘integraal afwegen’, ‘er komt een finan­ci­ële krater aan’, ‘nú geen beslis­sin­gen nemen’. Dat de raad daarmee impli­ciet wèl een…

Lees verder

Column 30: Moerascipres

Door Actueel, Algemeen

30 Moeras­ci­pres Eind januari is een megagrote moeras­ci­pres verplaatst. De boom stond ‘in de weg’ voor de bouw van een extra vleugel voor het voorma­lige verzor­gings­huis Thure­borgh. Het is aan de inzet van de Bomen­rid­ders Dordrecht te danken dat deze zeker 60 jaar oude en 20 meter hoge moeras­ci­pres aan…

Lees verder

WIE DOET MET ONS MEE?

Door Actueel

De Bomen­rid­ders Dordrecht zoeken verster­king. We zijn nu een actief, maar vrij klein gezel­schap. Er zijn in Dordrecht veel bomen te bescher­men en veel mensen, jong en oud, te beïnvloe­den om die bomen een plekje in hun hart te geven. De gevol­gen van klimaat­ver­an­de­ring kunnen we dempen met meer bomen en…

Lees verder

With a Little Help from My Friends .….

Door Actueel

Wie tegen windmo­lens vecht voert een hopeloze strijd net als de vernuf­tige edelman Don Quichote de la Mancha, het geestes­kind van de Spaanse schrij­ver Miguel Cervan­tes. Dat gevoel bekroop de Willems­dor­pers die bij de gemeente Dordrecht en bij Rijks­wa­ter­staat herhaal­de­lijk rappor­teer­den dat zelfs bij windstil weer afbre­kende takken van de…

Lees verder

Hemelboom

Door Actueel

Naast de Sint Joris­brug staat een Hemel­boom (Ailan­thus altis­sima). Een door de wind meege­voerd Hemel­boom­zaadje (lijkt wel wat op de gevleu­gelde zaden van de Es) heeft hem daar doen groeien.

Lees verder

Wijkbomen gekozen en gehuldigd in drie Dordtse wijken

Door Actueel

Op Wereld­boom­plant­dag, dit jaar 15 novem­ber, zijn de door inwoners gekozen wijkbo­men gehul­digd van Wielwijk, Stads­pol­ders en Dubbel­dam. Het is een initi­a­tief van de Bomen­rid­ders Dordrecht om tot de verkie­zing van wijkbo­men te komen. De gemeente Dordrecht onder­steunt dit initi­a­tief. Zij heeft toege­zegd dat de gekozen bomen opgeno­men worden in…

Lees verder

Winnaars wijkboomverkiezing bekend.

Door Actueel

De winnaars van de wijkboom­ver­kie­zing in Stads­pol­ders, Wielwijk en Dubbel­dam zijn bekend. Deze bomen komen op de gemeen­te­lijke bomen­lijst en mogen minstens honderd jaar blijven staan. Dat wordt binnen­kort gevierd met een feest op woens­dag 15 november. 

Lees verder