Skip to main content
Categorie

Actueel

“Red het klimaat, te beginnen in Stadspolders”

Door Actueel

Thijs Blom verwijt de gemeente toe te geven aan ‘klimaat­gekte’ door te weige­ren twee bomen in Stads­pol­ders te kappen, omdat de buurt last heeft van wortels. “Op het risico af dat ik nu de Bomen­rid­ders op mijn dak krijg…” bepleit hij kap en herplant van meer nieuwe bomen. Wij Bomenridders…

Lees verder

Afscheid van een Beuk, 30 mei 2023

Door Actueel, Algemeen

Gespro­ken column bij het AFSCHEID VAN DE BRUINE MOVIES-BEUK Vandaag nemen we afscheid van wat nu nog rest van deze meer dan 100 jaar oude bruine beuk. De boom heeft niet de kans gekre­gen van Movies-beuk DeWitt-beuk te worden. In het boekje “Langs monumen­tale bomen in Dordrecht”, uitgave van de gemeente,…

Lees verder

Participatie?

Door Actueel, Algemeen

Column 29 Parti­ci­pa­tie? Met enig opgeto­gen enthou­si­asme zijn wij Bomen­rid­ders Dordrecht ingegaan op de uitno­di­ging om mee te denken over de herin­rich­ting van de Spuibou­le­vard, zoals wij eerder hebben meege­dacht over het heront­werp van het Weizigt­park. Ook bij andere initi­a­tie­ven en projec­ten weet de gemeente Dordrecht ons inmid­dels te vinden,…

Lees verder

‘Filosoferen over bomen’ (voor kinderen).

Door Actueel

Vrien­din­nen van de bomen­rid­ders Hélène en Baukje hebben tijdens Corona­tijd voor het voorlees­feestje van stich­ting Voorle­zen dit leuke kinder filmpje gemaakt . Ook werd het prenten­boek ‘Alberts Boom’ van Jenni Desmond (digitaal) voorge­le­zen .   Het ging  erom om kinde­ren in contact te brengen met bomen.

Lees verder

Inspreektekst van Dirk van Burgel namens de Bomenridders Dordrecht, op 19 april 2023 bij de Klimaatcoalitie in de Biesboschhal. Thema: biodiversiteit.

Door Actueel, Biodiversiteit

Ik ben medeop­rich­ter van de Bomen­rid­ders Dordrecht. Gesticht vanuit een diepe zorg om de klimaat-en biodi­ver­si­teits­cri­sis en de manier waarop de Dordtse politiek en bewoners met deze crisis­sen en heel concreet met bomen omgaan. BRD hebben een 10 punten plan. We willen 120.000 bomen erbij, voor elke inwoner van Dordrecht…

Lees verder

Wijkboomverkiezing 2023

Door Actueel

Het belang van bomen, zowel alleen­staand of in een bos is van zeer grote beteke­nis voor het leven op aarde. Juist in een stad zijn de bomen heel belang­rijk voor de zuurstof, schaduw, vocht­huis­hou­ding maar ook voor de beleving. Niet alleen boven de grond zijn bomen van belang maar ook in…

Lees verder

‘Koetshuisbrief’ verzonden aan college & leden van de gemeenteraad

Door Actueel

Geacht college & leden van de gemeen­te­raad, Met verbijs­te­ring en veront­waar­di­ging hebben wij gezien dat er bij het Koets­huis van Duurzaam­heids­cen­trum Weizigt 10 peren­lei­bo­men en 1 ander­soor­tige boom zijn omgezaagd. Redenen hiervoor zouden zijn, “dat het Koets­huis een stede­lijke uitstra­ling moet krijgen en dat alle ingan­gen van het Weizigt­park diezelfde…

Lees verder