Skip to main content
Categorie

Actueel

Wijkboomverkiezing 2023

Door Actueel

Het belang van bomen, zowel alleen­staand of in een bos is van zeer grote beteke­nis voor het leven op aarde. Juist in een stad zijn de bomen heel belang­rijk voor de zuurstof, schaduw, vocht­huis­hou­ding maar ook voor de beleving. Niet alleen boven de grond zijn bomen van belang maar ook in…

Lees verder

‘Koetshuisbrief’ verzonden aan college & leden van de gemeenteraad

Door Actueel

Geacht college & leden van de gemeen­te­raad, Met verbijs­te­ring en veront­waar­di­ging hebben wij gezien dat er bij het Koets­huis van Duurzaam­heids­cen­trum Weizigt 10 peren­lei­bo­men en 1 ander­soor­tige boom zijn omgezaagd. Redenen hiervoor zouden zijn, “dat het Koets­huis een stede­lijke uitstra­ling moet krijgen en dat alle ingan­gen van het Weizigt­park diezelfde…

Lees verder

Vergroenen door te kappen?

Door Actueel

Column 27. Wij Bomen­rid­ders zijn boos. We zijn getipt dat er mogelijk iets stond te gebeu­ren op de “Dordtse Mijl”, de toegangs­weg naar het centrum vanaf de A16, langs de Oude Maas. We zijn gaan kijken en troffen een ravage aan. Een aantal zeer grote en gezonde populie­ren, een aantal…

Lees verder

Stem 15 maart voor bomen en biodiversiteit!

Door Actueel

Net als bomen denken wij Bomen­rid­ders op de lange termijn. De seizoe­nen komen en gaan en wij passen ons daar op aan. Korte termijn politiek boeit ons niet. Het politieke spel in raden en Staten en perio­diek verkie­zin­gen zijn belang­rijk voor het levend houden van onze democra­tie, maar bomen zijn…

Lees verder

Jaarverslag 2022 Bomenridders Dordrecht

Door Actueel

“We moeten veran­de­ren. Wij moeten in harmo­nie met de natuur leren leven, ons zelf beschou­wen als een onder­deel daarvan, haar niet probe­ren te overheer­sen en met ijzeren hand te dwingen. Ons voort­be­staan is ervan afhan­ke­lijk, en dat van die bonte levens­stoet waarmee we de aarde delen”. Uit: Dave Goulson: Stille…

Lees verder

Red de knotplatanen van het Gezondheidspark voor Dordrecht!

Door Actueel, Biodiversiteit

Column 25 De heront­wik­ke­ling van het terrein tussen Sport­bou­le­vard en Albert Schweitzer zieken­huis staat al jaren promi­nent op de Dordtse agenda. De discus­sie ging tot nu toe vooral over het aantal te bouwen wonin­gen, een commer­ci­ële parkeer­ga­rage en de parkeer­kos­ten voor mensen met onregel­ma­tige diensten in het zieken­huis. Die discussie…

Lees verder

Tromptuinen: kap majestueuze populieren

Door Actueel, Algemeen

De Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht heeft met veront­waar­di­ging kennis genomen van de onnodige voort­va­rend­heid waarmee de gemeente Dordrecht is overge­gaan tot het kappen van vier naar schat­ting 60 jaar oude majes­tu­euze populie­ren in wat de gemeente “groen lint Tromp­tui­nen” in Wielwijk noemt. Met de kap binnen luttele dagen nadat ons bezwaarschrift…

Lees verder

Boomfeestdag woensdag 16 november

Door Actueel

Op woens­dag 16 novem­ber viert OBS de Griffi­oen samen met Gemeente Dordrecht de jaarlijkse Boomfeest­dag.  Dit jaar vindt het plaats in het Bilder­bos­ge­bied, achter het Johanna Naber­erf, in Stads­pol­ders (naviga­tie: Johanna Naber­erf 534). Leerlin­gen van groep 6 van OBS De Griffi­oen planten hier 20 bomen. Wethou­der Marc Merx plant samen…

Lees verder