Skip to main content
Categorie

Algemeen

Afscheid van een Beuk, 30 mei 2023

Door Actueel, Algemeen

Gespro­ken column bij het AFSCHEID VAN DE BRUINE MOVIES-BEUK Vandaag nemen we afscheid van wat nu nog rest van deze meer dan 100 jaar oude bruine beuk. De boom heeft niet de kans gekre­gen van Movies-beuk DeWitt-beuk te worden. In het boekje “Langs monumen­tale bomen in Dordrecht”, uitgave van de gemeente,…

Lees verder

Participatie?

Door Actueel, Algemeen

Column 29 Parti­ci­pa­tie? Met enig opgeto­gen enthou­si­asme zijn wij Bomen­rid­ders Dordrecht ingegaan op de uitno­di­ging om mee te denken over de herin­rich­ting van de Spuibou­le­vard, zoals wij eerder hebben meege­dacht over het heront­werp van het Weizigt­park. Ook bij andere initi­a­tie­ven en projec­ten weet de gemeente Dordrecht ons inmid­dels te vinden,…

Lees verder

Tromptuinen: kap majestueuze populieren

Door Actueel, Algemeen

De Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht heeft met veront­waar­di­ging kennis genomen van de onnodige voort­va­rend­heid waarmee de gemeente Dordrecht is overge­gaan tot het kappen van vier naar schat­ting 60 jaar oude majes­tu­euze populie­ren in wat de gemeente “groen lint Tromp­tui­nen” in Wielwijk noemt. Met de kap binnen luttele dagen nadat ons bezwaarschrift…

Lees verder

In tijden van oorlog en storm.

Door Actueel, Algemeen, Klimaatadaptatie

Deze titel is chrono­lo­gisch fout. Eerst hadden we drie stormen binnen vijf dagen, inmid­dels woedt in Europa vijf dagen oorlog. Oorlog is een storm die niet bij toeval doden vergt, maar opzet­te­lijk. Ik herin­ner mij mijn ouders’ verha­len over wat 14 mei 1940 Rotter­dam voor hun leven betekende, wonend in…

Lees verder

Doe mee met de oogstdag van Meer Bomen Nu in Dordrecht

Door Actueel, Algemeen

Aanstaande zater­dag 12 febru­ari 2022 gaat er een ‘oogst­dag’ van Meer Bomen Nu  in Dordrecht plaats­vin­den. Meer Bomen Nu verplant zaailin­gen van kansarme naar kansrijke plekken. Zij doen dit samen met duizen­den vrijwil­li­gers, boswach­ters en groen­be­heer­ders. In het hele land kun je helpen. Je moet dan wel eerst een vrijwilligersprofiel…

Lees verder

De Stichting Bomenridders Dordrecht verklaart zich solidair met de bezetters van het Sterrebos bij Born.

Door Actueel, Algemeen, Massale kap

De Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht verklaart zich solidair met de bezet­ters van het Sterre­bos bij Born. Wij zijn veront­waar­digd over de onnodige en zeker tijdens een klimaat­cri­sis onver­ant­woorde kap van zeven hectare bos, nog wel ten behoeve van de uitbrei­ding van een autofa­briek. Het Sterre­bos is een heel biodi­vers bos, met…

Lees verder