Skip to main content
Categorie

Algemeen

Oproep tot Protest

Door Actueel, Algemeen

Beste Dordte­naar, dinsdag 12 maart om 13.30 verza­me­len ongeruste Dordtse burgers zich bij het stadhuis om te protes­te­ren tegen het voorge­no­men besluit van de gemeen­te­raad die middag om onvol­doende budget uit te trekken voor het Bomen­pro­gramma.  Dit programma regelt het onder­houd en aanplant en beleid rond Dordtse bomen de komende…

Lees verder

Column 30: Moerascipres

Door Actueel, Algemeen

30 Moeras­ci­pres Eind januari is een megagrote moeras­ci­pres verplaatst. De boom stond ‘in de weg’ voor de bouw van een extra vleugel voor het voorma­lige verzor­gings­huis Thure­borgh. Het is aan de inzet van de Bomen­rid­ders Dordrecht te danken dat deze zeker 60 jaar oude en 20 meter hoge moeras­ci­pres aan…

Lees verder

Afscheid van een Beuk, 30 mei 2023

Door Actueel, Algemeen

Gespro­ken column bij het AFSCHEID VAN DE BRUINE MOVIES-BEUK Vandaag nemen we afscheid van wat nu nog rest van deze meer dan 100 jaar oude bruine beuk. De boom heeft niet de kans gekre­gen van Movies-beuk DeWitt-beuk te worden. In het boekje “Langs monumen­tale bomen in Dordrecht”, uitgave van de gemeente,…

Lees verder

Participatie?

Door Actueel, Algemeen

Column 29 Parti­ci­pa­tie? Met enig opgeto­gen enthou­si­asme zijn wij Bomen­rid­ders Dordrecht ingegaan op de uitno­di­ging om mee te denken over de herin­rich­ting van de Spuibou­le­vard, zoals wij eerder hebben meege­dacht over het heront­werp van het Weizigt­park. Ook bij andere initi­a­tie­ven en projec­ten weet de gemeente Dordrecht ons inmid­dels te vinden,…

Lees verder

Tromptuinen: kap majestueuze populieren

Door Actueel, Algemeen

De Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht heeft met veront­waar­di­ging kennis genomen van de onnodige voort­va­rend­heid waarmee de gemeente Dordrecht is overge­gaan tot het kappen van vier naar schat­ting 60 jaar oude majes­tu­euze populie­ren in wat de gemeente “groen lint Tromp­tui­nen” in Wielwijk noemt. Met de kap binnen luttele dagen nadat ons bezwaarschrift…

Lees verder

In tijden van oorlog en storm.

Door Actueel, Algemeen, Klimaatadaptatie

Deze titel is chrono­lo­gisch fout. Eerst hadden we drie stormen binnen vijf dagen, inmid­dels woedt in Europa vijf dagen oorlog. Oorlog is een storm die niet bij toeval doden vergt, maar opzet­te­lijk. Ik herin­ner mij mijn ouders’ verha­len over wat 14 mei 1940 Rotter­dam voor hun leven betekende, wonend in…

Lees verder