Skip to main content
Categorie

Algemeen

Doe mee met de oogstdag van Meer Bomen Nu in Dordrecht

Door Actueel, Algemeen

Aanstaande zater­dag 12 febru­ari 2022 gaat er een ‘oogst­dag’ van Meer Bomen Nu  in Dordrecht plaats­vin­den. Meer Bomen Nu verplant zaailin­gen van kansarme naar kansrijke plekken. Zij doen dit samen met duizen­den vrijwil­li­gers, boswach­ters en groen­be­heer­ders. In het hele land kun je helpen. Je moet dan wel eerst een vrijwilligersprofiel…

Lees verder

De Stichting Bomenridders Dordrecht verklaart zich solidair met de bezetters van het Sterrebos bij Born.

Door Actueel, Algemeen, Massale kap

De Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht verklaart zich solidair met de bezet­ters van het Sterre­bos bij Born. Wij zijn veront­waar­digd over de onnodige en zeker tijdens een klimaat­cri­sis onver­ant­woorde kap van zeven hectare bos, nog wel ten behoeve van de uitbrei­ding van een autofa­briek. Het Sterre­bos is een heel biodi­vers bos, met…

Lees verder

De Bomenridders Dordrecht hebben een website (en nog veel meer)!

Door Actueel, Algemeen

Decem­ber 2021 is een vrucht­bare maand geweest voor de Bomen­rid­ders Dordrecht. We onder­hou­den sinds de 3e een regulier overleg met enkele gemeen­te­amb­te­na­ren om boomkwes­ties in heel Dordrecht te bespre­ken (en actie af te spreken natuur­lijk). We mogen ons sinds de 9e Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht noemen, niet langer i.o. (in oprichting)…

Lees verder

Land van ’t Hoff, Zwijndrecht

Door Actueel, Algemeen
Sinds de Bomen­rid­ders Dordrecht in de lokale media aandacht krijgen weten ook mensen in de ons omrin­gende gemeen­ten de Bomen­rid­ders te vinden. Zo ook in Zwijn­drecht. In Kort Ambacht ligt een al lang min of meer verla­ten erf met een na brand herbouwde boerde­rij die allang zijn functie heeft verloren.…
Lees verder

Bomen communiceren onderling beter dan de gemeente met zijn inwoners (over bomen)

Door Actueel, Algemeen, Klimaatadaptatie

Eén van de speer­pun­ten van De Bomen­rid­ders Dordrecht is (zie ons Tienpun­ten­plan) scherp te krijgen en te houden wat er met het bomen­be­stand gebeurt. Daarom volgen we syste­ma­tisch welke kapver­gun­nin­gen worden aange­vraagd en hoe de gemeente daarmee omgaat. Maar de gemeente maakt dat volgen ronduit moeilijk. Neem het Gemeen­te­nieuws (Dordt Centraal…

Lees verder

Systeemwereld en belevingswereld, in het echt

Door Actueel, Algemeen

Stiekem aange­sto­ken door het bericht in het AD dat Dordrecht weinig klach­ten krijgt heb ik aan de bel getrok­ken over wat ik zag gebeu­ren voor mijn deur. Daar staan twee dit jaar geplante iepen. Een loonwer­ker maakte korte metten met de voorzich­tig opkomende onder­groei bij die lieve spriet­jes. Die ‘bel’…

Lees verder